ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТСТВО”

Ул. “Никола Петков” № 45 гр. Симеоновград

 

Правилник за здравословни и безопасни условия на труд

 

І. Общи положения

1. Настоящият Правилник представлява система от норми и изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд в ДГ “Детство” и имат за цел:

 • Да информират работещите за рисковете, които съпътстват тяхното здраве и живот в процеса на работа, при изпълнение на трудовите им задължения, и които могат да се проявят в този процес;
 • Да създадат нагласи за спазване на определен здравословен и безопасен режим на работа;
 • Да са единна основа на здравословен и безопасен режим на работа в детската градина, при ежедневните връзки и взаимодействия между отделните звена и работниците в тях.

2. Правилникът е задължителен за спазване от всички работници и служители в детската градина.

3. Въз основа на настоящия Правилник и Инструкциите за работа с отделните видове машини и съоръжения, се провеждат инструктажи с работниците и служителите.

        ІІ. Задължение на Директора за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

 1. Разработва Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, възпитание и обучение, който се утвърждава не по-късно от началото на учебната година.
 2. Организира запознаването на децата, персонала и родителите с този Правилник в началото на всяка учебна година и актуализира при промяна на нормативната уредба структурата и работните места.
 3. Разработва и утвърждава не по-късно от началото на учебната година План за защита на децата и персонала, като запознава всички длъжностни лица срещу подпис.
 4. Осигурява пожарната безопасност в детската градина, чрез спазване на действащи норми, правилници и наредби. Веднъж през учебната година осигурява провеждане на практическа тренировка за действия при евакуация.
 5. Създава и организира обучения на Групата по условия на труд в детската градина.
 6. Утвърждава и изпълнява Програма по оценка на риска в просветното звено.
 7. Утвърждава Програма за предприети мерки, определени срокове и отговорници за предотвратяване намаляване и ограничаване на риска, както и начини на контрол при изпълнението на тези мерки, не по-късно от началото на учебната година.
 8. Осигурява задължителни периодични медицински прегледи на работещите и контрол на личната хигиена на децата.
 9. Осигурява подходящо обучение по БЗР, в съответствие със спецификата на всяко работно място и професия и контролира началните и периодични инструктажи по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност на персонала и децата.

10. Установява, разследва, регистрира и отчита трудовите злополуки и поддържа техния регистър.

11. Разработва и утвърждава списък на работните места и видовете работи, за които на персонала и децата се осигуряват лични предпазни средства и специални работни облекла, като определя вида, сроковете за износване и условията за ползването им.

12.Осигурява компетентна техническа експлоатация, поддръжка, ремонт, периодични прегледи и изпитания на енергийните съоръжения в повереното му заведение.

13.Проучва, планира необходимостта и своевременно заявява необходимите средства за изпълнение на дейностите, осигуряващи БЗР пред финансовите органи.

        ІІІ. Задължения на работниците и служителите по безопасност на труда.

 1. Всички служители и работници са абсолютно задължени да изпълняват само работата, за която са назначени или която им е възложена и за която най-обстойно и задълбочено са инструктирани по БЗР.
 2. Да работят съзнателно за подобряване на професионалната си квалификация, за придобиване на професионален опит и умение за създаване на здрави, трайни и устойчиви навици и традиции по БЗР.
 3. Да изискват основно да бъдат запознати с характера на професията и с евентуалните опасности от допускане на трудови злополуки.
 4. Да познават основно устройството, действието и особеностите при работа с машините, инструментите и съоръженията и изискванията за безопасна работа с тях.
 5. По време на работа да бъдат изключително внимателни, дисциплинирани, съобразителни и предпазливи. Да не допускат самонадеяност, небрежност и подценяване на правилата за безопасност на труда.
 6. Ежедневно преди започване на работа, обстойно и най-задълбочено да проверяват състоянието на машините, инструментите и съоръженията, с които работят и при констатиране на неизправност, своевременно да уведомяват преките си ръководители.
 7. Да не работят с машини, инструменти, ел. инсталации и др. подобни, които са технически неизправни и съществува опасност от допускане на трудови злополуки.
 8. Да не изпълняват нареждане на преките си ръководители, когато се изисква работа с опасни, необезопасени и технически неизправни машини, инструменти и съоръжения, като незабавно се уведомят висшестоящите органи.
 9. Да поддържат висока култура и ред на работните места, да не задръстват пътищата и проходите за преминаване.

10.Ползването на предвидените специални работни облекла и лични предпазни средства от работниците е абсолютно задължително. Не се разрешава започване на работа без специално работно облекло и лични предпазни средства.

11.Най-строго да спазват Правилата за лична и обществена хигиена и Правилата за противопожарна и аварийна безопасност.

12.Работните специални облекла да се поддържат специални и чисти, да са добре прилепнали по тялото и добре закопчани.

13.Забранява се на работниците сами да извършват ремонти от механичен или електрически характер, да си правят и поправят подвижни лампи, ел. съоръжения и др. подобни. При необходимост, да се търси помощ на специалист.

14.Да се явяват на работа винаги в трезво състояние и никога по време на работа или почивката, да не употребяват алкохол или други упойващи вещества.

15.Безусловно да изпълняват нарежданията на ръководителите си, касаещи безопасността на труда. За всяка нова работа да изискват задълбочен инструктаж или обучение по БЗР. Да не приемат работа по свой почин от друг характер, макар и в интерес на работата, без нареждане и задълбочено обучение и инструктаж по безопасност на труда.

16.При неразположение, заболяване, афектни и остри психически състояния, при които е възможно отклонение от поведението, спрямо изискванията на обстановката, да се търси незабавно съвет на лекар, поради повишена опасност от трудови злополуки.

17.Да не се почистват и смазват машините и съоръженията по време на тяхното движение. Изключение в това отношение не се допуска.

18.В помещенията на детското заведение да избягват и недопускат тичане, надбягване, спъване, силно викане, крещене, стъпване или ходене на пети или пръсти. При всички случаи движението по стаи, коридори и стълбища да се извършва правилно, нормално, да не се прескачат стълби, да не се спускат и пързалят по парапетите, да не се преминава през места, които не са определени за тази цел.

Неспазването на гореизложеното може да доведе до тежки трудови злополуки.

19.За избягване на трудови злополуки през зимния сезон при заледени участъци, да се носят нехлъзгащи обувки, да се върви бавно, да се оглежда внимателно и преценява пътната обстановка, да се стъпва с цяло ходило, да се избягва умишленото пързаляне, да не се поставят ръцете в джобовете. Да се спазва безусловно Правилника за движение на пешеходци по пътищата. 

20.Да се спазва режима на труд и почивка, тъй като при системно нарушаване възникват опасности от трудови злополуки.

21.При аварии и нещастни случаи да уведомят преките си ръководители и Бърза помощ или здравната служба, като същевременно окажат необходимата първа помощ чрез обработка на рани, изкуствено дишане, външен сърдечен масаж и т.н. При необходимост да придружат пострадалите до лечебното заведение. Да познават правилата за провеждане на изкуствено дишане и възстановяване на кръвообращението

22.За допуснати нарушения на основните задължения на работниците и служителите по безопасност на труда, виновните лица носят административна или наказателна отговорност, в зависимост от тежестта и последствията от нарушението.

 

 

Директор: .........................

                                         Радосвета Колева  

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт