ПРАВИЛНИК

 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

 

НА ДГ „ДЕТСТВО” гр. Симеоновград

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 С този правилник се уреждат онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред на ДГ”ДЕТСТВО”, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове от по-висок ранг, или пък имат нужда от специфично третиране. Правилникът има за цел да обезпечи правилната организация за повишаване на качеството на труда при отглеждането и възпитанието на децата.

 

Чл.2 Правилникът е задължителен за всички лица, намиращи се на територията на детската градина – директор, учители, родители, служители, медицински персонал и  лица, извършващи епизодични дейности.

 

Чл.3 В ДГ ”Детство” се приемат деца в целодневни групи по реда, определен в съгласно нормативната уредба.

 

Чл.4 Детското заведение осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на децата, гарантира техните права, възпитава ги в дух на мир и толерантност, приобщава ги към българските традиции и ценности.

 

Чл.5. В детската градина се работи по Европейски проекти и Национални програми.

 

Чл.6  Финансирането се осъществява от държавния и общинския бюджети.

 

 

 

Глава втора

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО

 

Чл.6

 

/1/ ДГ”ДЕТСТВО” е общинска детска градина с целодневен режим на работа.

 

/2/ В  ДГ”ДЕТСТВО”    се включват 2 групи детска градина с деца от  3-7 г.

 

/3/ Децата, които са на  5 и 6 години, се организират в задължителни подготвителни групи.

 

1. Работата в подготвителните  групи се провежда съобразно ЗПУО и по определени от ДОС изисквания.

 

2. Комплектът учебни помагала, с които работят децата,  се избира от учителите на педагогически съвет и се осигурява безплатно от държавата.

 

/4/ Възпитателната и образователната работа в ДГ”ДЕТСТВО”     е подчинена на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина и която съответства на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

 

/5/ Учебните материали и пособия  в групите  с деца от 3 до 5гдини се осигуряват с помощта на родителите на децата.

 

 

 

Чл.7 В   ДГ”ДЕТСТВО” може да се предлагат допълнителни педагогически услуги /ДПУ/.

 

/1/  ДПУ се финансират от родителите, като броя и вида им се определят в съответствие с техните желания.

 

/2/ Заниманията на ДПУ се провеждат по график, изработен от директора и специалистите по тези дейности.

 

/3/ Обучението по ДПУ се осъществява във време извън възпитателно-образователната работа по програмите и без да я възпрепятстват.

 

Чл.8

 

/1/  ДГ”ДЕТСТВО” се управлява от директор и неговите разпореждания са задължителни за учителите и останалия обслужващ персонал.

 

/2/ Колективен орган за управление е Педагогическият съвет, който съгласно ЗПУО, е специализиран за разглеждане и решаване  на основни педагогически въпроси.  Той се председателства от директора, а в състава му влизат учителите и медицинската сестра.

 

/3/ В началото на всяка учебна година се избират родителски съвети по групи.

 

/4/Към детската градина е създаден Обществен съвет, който  е орган за подпомагане  развитието на детската градина  и за граждански контрол на управлението .

 

 

 

Чл.9 /1/ ДГ”ДЕТСТВО”  е общинска собственост.

 

Чл.10 ДГ”ДЕТСТВО”  се финансира от държавата и от бюджета на  община Симеоновград.

 

Чл.11 /1/ Основен вид дейност в ДГ”ДЕТСТВО”   е педагогическата.

 

/2/ За осигуряване нормалното протичане на педагогическата дейност, се извършват още:

 

1. Административна дейност.

 

2. Стопанска дейност.

 

3. Маркетингова дейност.

 

4. Здравна дейност.

 

5. Контролна дейност.

 

6. Квалификационна дейност.

 

 

 

РАЗДЕЛ І. Приемане и отписване на децата. Такси

 

Чл.12 /1/ Условията и реда за приемане на деца в детското заведение се определят от директора на основание ЗПУО и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симеоновград.

1.1. Постъпването на деца в детското заведение става по желание и избор на родителите/настойниците.

1.2. Задължителното предучилищно образование се осъществява две  години преди постъпване в І-ви клас.

1.3. С изменение и допълнение на ЗПУО през септември 2020г, в задължителното предучилищно образование през 2023-2024 учебна година ще се включат и 4 годишните деца.

 

/2/ Приемането на децата се осъществява от директора въз основа на подадено от родителите заявление, редовни медицински документи, копие от акта за раждане на детето , съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на Община Симеоновград.

 

/3/ Медицинската  сестра  проверява медицинските документи от личния лекар.

 

/4/ При записването на децата и на родителските срещи родителите се запознават с настоящия правилник.

 

/5/ При постъпване на децата в ДГ”ДЕТСТВО”   родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителките на групата за здравословното състояние и особеностите на детето.

 

/6/ При отсъствие на децата на екскурзии, лагер или друго организирано мероприятие от детската градина отсъствията на децата се извиняват служебно.

 

Чл.13 /1/ Децата се разпределят в групи по възрастов принцип и според възможностите на детското заведение.

 

/2/ Броят на децата в групите се регламентира  в Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на МОН

 

/3/ При намаляване броя на децата/заболяване, ваканции, ремонти/ групите се обединяват, а учителките ползват платен или неплатен отпуск

 

Чл.14  За времето, през което децата пребивават в детското заведение, родителят /настойникът/ заплаща такса по тарифа, определена от  Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград.

 

/1/ Таксата се изчислява съобразно присъствените дни на детето за изтеклия месец и в съответствие с нормативните документи, регламентиращи тази дейност.

 

/2/ Учителят вписва в дневника на групата и Заповедната  книга за храна броя на присъстващите за деня деца и удостоверява верността му с подписа си. Директорът издава заповед за броя на децата и персонала, които ще се хранят, в Заповедната книга за храна ежедневно.

 

/3/ Учителите  от втора смяна предоставят на домакина ежемесечно следните данни за начисление на таксите:

трите имена на детето;

броя на присъствените дни;

брой на отсъствията без представена медицинска бележка;

брой на извинените отсъствия.

/4/ Срокът за подаване на тези данни е краят на последния работен ден от изтеклия месец.

 

/5/ За грешки при вписване на информацията, отговорност носи учителят, попълнил данните и удостоверил това с подписа си.

 

/6/ Отсъствията, направени по здравословни причини, се извиняват от учителите на база представена медицинска бележка, включваща: диагноза, периода на отсъствие и  липса на контакт със заразно заболяване.

 

/7/ Посещението на градина на децата, записани в задължително предучилищно образование в задължителна   за периода от 15 септември до 31 май е задължително. Изключения се допускат само за дните на боледуване и официалните празници. През летните месеци не се води учебна дейност и отсъствията  не се следят.

 

/8/  Детската градина почива през един летен месец юни или юли, като за работещите родители   се осигурява място на децата им в другата детска градина на територията на града.  При желание за това  е необходимо  родителите предварително  да уведомят  директора или учителките на групата.

 

/9/ Преференциите, които ползват родителите при заплащане на таксите, се определят от съответните нормативни документи.

 

/10/ Правото на преференции се доказва от родителите, чрез представяне на необходимите документи и попълване на обща декларация при домакина на детското заведение. Необходими документи:

За две и повече деца в семейството, посещаващи детско заведение  – копия от актовете за раждане на децата

Експертно решение от ТЕЛК за дете или родител/и със степен на инвалидност

Смъртен акт при починал родител

Удостоверение при родител редовен студент – държавна поръчка

/11/  Ползването на преференции влиза в сила от месеца, следващ подаването на документите за преференции

 

/12/ Таксата се заплаща за изтекъл месец от 5 до 20 число.

 

/13/ Родителят получава квитанция /копие/, доказваща платената такса и я пази една година за справка.

 

/14/ При не издължаване на таксите повече от два месеца, децата се отстраняват от детското заведение.

 

/15/ При невъзможност /нежелание/ на родителите таксата да бъде заплатена, ръководството на ДГ”ДЕТСТВО”   подава информация до данъчните власти.

 

Чл.15. Децата се отписват от детското заведение:

 

1. По желание на родителите.

 

2. При постъпване в първи клас.

 

3. При неспазване на Правилника за вътрешния ред от родителите.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. Ежедневен прием, хранене. Детски отдих и туризъм.

 

Чл.16  Детското заведение е с целодневен режим на работа и работи целогодишно на петдневна седмица от понеделник до петък.

 

/1/ Работното време на ДГ  „Детство” с деца е: от 06.00 часа до 18.00 часа

 

/2/ С оглед задължителната подготовка на децата за училище и системното участие в образователния процес, най-подходящия краен час за сутрешно довеждане е 08.30 часа

 

/3/ В случай на закъснение сутрин, родителят е длъжен да уведоми служителите на ДГ по телефона.

 

/4/ Сутрин след 09.00 часа, децата се водят закусили в детското заведение.

 

/5/ При закъснение на родителя след 18.00 часа, учителят оставя информация за местонахождението на детето, а при повторно такова, то се отписва от детското заведение.

 

/6/ Родителите водят и вземат децата лично от учителите, а при желание за по-различен начин на водене и вземане, се подписва декларация, която се съхранява в архива на групите.

 

/7/ При инцидентно вземане на детето от непознат за учителите човек, му се изисква писмено пълномощно от родителя и документ за самоличност.

 

Чл.17 /1/ Ежедневният прием на децата от групите ДГ се осъществява  до 8,30ч. във фоайето на І-ви етаж от  медицинската сестра на ДГ. При необходимост родителите се допускат до групите, като се осъществява строг пропускателен режим. Извън този час децата се приемат от учителките от първа смяна.

 

/2/ До групите на първия и втория етаж присъствието на родителите е нежелателно с оглед на спазване на хигиената и за да не се нарушава адаптацията на децата от  малката група

 

/3/ В детската градина се приемат здрави деца. Медицинската сестра извършва сутрешен филтър за установяване здравословното състояние и липсата на опаразитени деца.

 

/4/ При установяване признаци на заболяване или опаразитяване, уведомява родителите, а при необходимост и личния лекар на детето.

 

/5/ При установяване на признаци на заболяване у децата медицинската сестра/учителка/ уведомява родителите и отстранява децата от занимания.

 

/6/ Децата се приемат отново в ДГ  само след консултация с лекар и представяне на съответния документ, че детето е здраво.

 

/7/ Медицинската сестра контролира предоставянето на документите за отсъствие и ги съхранява.

 

Чл.18 /1/ Храненето в детската градина се регламентира от системата за контрол и безопасност на храните/ХАСП/. Контролът по количеството и качеството на храната се осъществява ежедневно от директора и медицинската сестра.

 

/2/ В детската градина се приготвя храна според изискванията за рационално хранене и по рецептурник, одобрен от МЗ.

 

/3/ Менюто се изготвя от комисия в състав медицинската сестра, домакина и директора.

 

/4/ Приемането на хранителни продукти и водата от фирмата доставчик е задължение на домакина и работещите в кухнята на ДГ.

 

/5/Домакинът изработва требвателен лист на база дневна калкулация, изготвена от медицинската сестра и го предава на директора до обяд.

 

/6/ Хранителните продукти се съхраняват в подходящо помещение, а домакинът носи отговорност за правилното им съхранение и спазване срока на годност.

 

/7/ Работещите в кухнята носят отговорност за съхранението на продуктите, получени от склада до влагането им;

 

/8/ Готвачът отговаря за количеството, качеството, вида и влагането на изписаните продукти;

 

/9/ От храната се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса в продължение на 48 часа;

 

/10/ Храната се разпределя от готвача под контрола на медицинската сестра; получава от помощник-възпитателите по определен график и се разпределя в групата

 

/11/ Медицинската сестра и учителите контролират ежедневно разпределянето и консумирането на храната.

 

/12/ Съобразно изискванията на БАБХ, хранителни продукти, които не са приготвени в кухнята на детската градина, се приемат със сертификат от производителя и срок на годност.

 

Чл.19 В детското заведение се организират еднодневни излети и екскурзии,  при спазване изискванията на МОН за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, както и Закона за туризма, чл.30а-пътуване на деца/ученици да се извършва в светлата част на деня.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. Отговорности и задължения на родителите.

 

Чл.20 Родителите на децата са длъжни:

 

/1/ Да опазват чисти местата, през които се движат децата – фоайета, коридори, стълбища, тераси, помещения.

 

/2/ Да осигуряват нужните чисти дрехи, обувки, други вещи и материали, необходими за опазване здравето, живота, възпитанието и обучението на децата.

 

/3/ Да осъществяват връзка между медицинската сестра и личния лекар на детето.

 

/4/ Да изпълняват стриктно предписанията на личния лекар за контролни прегледи и консултации по повод физическото и психическото развитие на децата.

 

/5/ Да споделят с учителите и медицинската  сестра здравни проблеми  – алергии, хронични заболявания и други и личностни особености на детето

 

/6/ Да информират задължително: учителите в групите и медицинската сестра за евентуално детско неразположение, настъпило у дома и при по-сериозен характер да не водят детето в групата.

 

/7/ Да не носят лекарства в детската градина, а при необходимост от профилактика, да се обръщат към медицинската сестра за индивидуално решение.

 

/8/ Да следят стриктно за опаразитяването на децата – своевременно да предупредят служителите в детската градина и да  съдействат за бързото почистване.

 

/9/ При отсъствия на детето, обхващащи края и началото на два поредни месеца, да представят бележка за извинение на отсъствията в срок до последния работен ден на изтичащия месец.

 

/10/ Да представят на учителите или медицинския персонал, сертификати със срокове на годност за донесени хранителни продукти от тях /торти, сладкиши и други/.

 

/11/Да водят децата си в детската градина чисти, здрави и в приличен външен вид

 

/12/ Да не допускат внасянето на опасни играчки, пари, лекарства, предмети от дома, с които могат да нанесат вреда на себе си и другите деца. Не е желателно носенето на скъпи играчки. Детската градина не носи отговорност за загубени или счупени такива

 

/13/ Забранено е носенето на лекарства в детската градина. При необходимост родителите са длъжни да се консултират със сестрата

 

/14/ Да проверяват системно раниците и дрехите на децата за опасни предмети и лекарства

 

Чл.21 Родителите са длъжни:

 

/1/ Да оказват помощ на учителите и медицинската сестра за адаптацията на детето, при постъпването  му в детската градина.

 

/2/ Да съдействат за преодоляване на отрицателните навици на децата като:

 

1. Ползване на памперс след яслена възраст /над 3 години/.

 

2. Смукане на биберон, пръсти и хранене с шише.

 

3. Неправилен режим на хранене и бодърстване и неумения за самообслужване.

 

/3/ Да подпомагат децата при усвояване на полезни за тях умения и навици: измиване преди хранене и след игра. Културно хранене, поддържане на личен тоалет и ежедневна смяна на бельо и замърсени дрехи.

 

/4/ Да присъстват на срещите с учителите и ръководството на детската градина.

 

/5/ Да подпомагат децата при усвояване на учебни умения, да се интересуват за мястото на своето дете в детската група

 

/6/ Да осигуряват на своите деца благоприятна среда за добро физическо и психическо развитие

 

Чл.22 Родителите са длъжни при забелязани нарушения от служителите на ДГ спрямо децата, да уведомят директора.

 

Чл.23 Родителите са длъжни да спазват правилника за дейността на детската градина, а ако системно го нарушават, детето се отписва от детското заведение.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV.  Ръководство. Педагогически съвет.

 

Чл.24 ДГ ”Детство”  има право самостоятелно да решава основни въпроси на възпитателно-образователната работа в съответствие със законодателните и нормативни документи в сферата на образованието, ДОС, програмата за възпитателна работа и методическите насоки на МОН за учебната година.

 

Чл.25 Директорът ръководи цялостната дейност на ДГ и го представлява пред всички държавни и обществени организации.

 

Чл.26 При отсъствие на директора го заместват и представлява назначен със заповед учител.

 

Чл.27 Директорът организира и контролира трудовата дисциплина, спазване на правилниците на ДГ, изпълнението на решенията на Педагогическия съвет, Общо събрание и Обществения съвет, ефективността и резултатите от възпитателно-образователната работа, анализира и дава препоръки.

 

Чл.28 Директорът направлява разходите на база анализа нуждите на детската градина, при строго съблюдаване на нормативните документи.

 

Чл.29 Директорът осигурява изпълнението на задачите по приетите планове

 

Чл.30 Директорът контролира стопанисването на имуществото.

 

Чл.31 Директорът сключва трудови договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения с всички служители в съответствие с разпоредбите на КТ и други нормативни документи.

 

/1/ Директорът сформира и променя екипите от персонал по групи с оглед запазването на  баланс и качествено обучение и възпитание на децата

 

Чл.32 Директорът води и съблюдава воденето на задължителната документация

 

/1/ От учителите:

 

1. Дневник на групата

 

2. Медицински бележки

 

/2/ От медицинската сестра:

 

1. Лична амбулаторна карта на всяко дете

 

2. Санитарен журнал

 

3. Отчетни книги по изискванията на МЗ

 

4. Документи по НАССР.

 

/3/ От счетоводителя

 

  1. Всички документи, съгласно закона за счетоводството.
  2. Документи за НАП

 

/4/ От домакина:

 

1. Инвентаризационни описи

 

2. Отчетни счетоводни форми и документи за отчитане и изписване на хранителни продукти

 

3. Отчетни счетоводни форми и документи

 

4. Таксова книга

 

3. Изискуемите документи от счетоводителя и от Закона за счетоводството.

 

 

/5/ От учител, назначен със специална заповед:

 

1. Протоколната книга от заседанията на Педагогическия съвет.

 

/6/ Документацията  се номерира, прошнурова и прономерова и се подпечатва с печата на детската градина.

 

Чл.33 /1/ При допусната грешка в документ, който е прошнурован и прономерован, грешката се зачертава с една линия или се заличава с коректор, след което се нанася поправката. Поправката се заверява от директора и се подпечатва с печата на ДГ.

 

/2/ При грешка в документ, който не е прошнурован и прономерован, същия се унищожава и се изготвя нов.

 

Чл.34 Директорът поощрява и наказва служителите в съответствие с разпоредбите на КТ. Незаконосъобразни разпореждания на директора могат да бъдат отменяни само от по-висшите административни органи в образованието.

 

Чл.35 Педагогическият съвет /ПС/ като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси, приема стратегията за развитие, правилниците и плана за работа, избира  учебните помагала, допълнителните дейности, извън ДОС, както и взима отношение по всички въпроси, свързани  с организацията и управлението на ДГ, възпитателно-образователната работа и здравеопазването на децата.

 

Чл.36 Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на 3 месеца от директора. Извънредно съвещание се свиква по искане на най-малко 1/3 от числения му състав.

 

Чл.37 Педагогическият съвет, като специализиран орган на управление обсъжда:

 

/1/ Приема Стратегията на ДГ и Плановете към нея, Програмната система, Правилника за вътрешния ред и Годишния план на ДГ

 

/2/Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението.

 

/3/ Определя принципа на сформиране на групите.

 

/4/ Разглежда работата на отделни учители, на различните работни групи.

 

/5/ Обсъжда и взема решения по анализа на здравното състояние и физическата дееспособност.

 

/6/ Определя необходимостта, методите и формите за повишаване квалификацията на учителите.

 

/7/ Педагогическия съвет е орган за управление на качеството в ДГ.

 

          Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детската градина, при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите-  ЗПУО и Наредба 15/2016г за инспектирането.

Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.

Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина

Дейности по самооценяването:

• Формиране на работна група и обучение

 

• Разработване на инструменти – анкетни карти, чек-листи, формуляри и др. под.

 

• Изготвяне на предложение за критерии, показатели, инструменти и приемането им

 

от педагогическия съвет

 

• Изработване на график на дейностите с отговорници, срокове и инструментариум

 

• Провеждане на информационна кампания сред участниците в самооценяването и заинтересованите лица

 

• Набиране на данни чрез утвърдените инструменти при спазване на определените

 

срокове, периодичност, честота, както и оценка на достоверността

 

• Анализ на събраната информация и изготвяне на оценки и предложения за

 

подобрения

 

• Обсъждане на педагогически съвет на резултатите и предложенията за подобрения.

 

При нужда актуализиране на плана за изпълнение на стратегията.

 

• Мултиплициране на установените добри практики и популяризиране на силните страни

 

• Контрол по изпълнение на планираните дейности

 

• Оценка на въздействието – след приключване на първото самооценяване

 

Процедури по самооценяването:

Процедура за измерване степента на удовлетвореност на родителите

Цели - установяване на оценката на родителя за степента, до която неговите очаквания са удовлетворени чрез предлаганата образователна услуга. Обхваща всички родители на децата, които в двугодишния период за самооценяване се обучават в детската градина.

 

Прилагат се следните инструменти:

 

Въпросник за установяване на очакванията на родителите

 

Анкетна карта за установяване на степента на удовлетвореност

 

Обобщена справка за резултатите от проучванията и дадените препоръки.

 

/8/ ПС приема Стратегия за развитие на институцията и двугодишни планове за действие към нея

 

• Приема отчет за изпълнение на дейностите от плана към стратегията

 

• Приема критерии, показатели и инструменти за самооценяване, предложени от работната група

 

• Запознава се с доклада от самооценяването

 

• Приема предложените от работната група и от обществения съвет мерки за подобрения и ги включва в плана към стратегията.

 

 Чл.38 Дневния ред на заседанието на ПС се съобщава на членовете най-малко три дни предварително.

 

Чл.39 Протоколите от заседанията на ПС се водят от учител, избран за протоколист в началото на годината и се подписват от директора и протоколиста.

 

Чл.40 Решенията на ПС се отменят само от същия с квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на присъстващите или от министъра на образованието.

 

Чл.41 ПС провежда педагогически съвещания на по-малки интервали от време,  като за тях също се водят протоколи.

 

Чл.42 На Общото събрание на служителите се разглеждат и приемат решения по въпроси, които засягат дейността на всички служители.

 

/1/ Правилник за вътрешния ред.

 

/2/ Правилник за здравословни и безопасни условия на труд.

 

/3/ Усъвършенстване на организацията на труда.

 

/4/ Разглеждане на нормативни документи.

 

/5/ Плановете за БА, БДП, Плана за тероризъм.

 

Чл.43 Общото събрание взема решение за начина на разпределяне и използване на средствата от фонд СБКО.

 

Чл. 44 Към ДГ е сформиран Обществени съвет. Той :

 

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина  и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата  от уязвими групи;

 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията  и инспектирането на детската градина;

 

4. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

 

5. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата;

 

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските детски градини и училища;

 

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

 

 

 

РАЗДЕЛ V.  Медицинско обслужване

 

Чл.44 Медицинската сестра на ДГ извършва сутрешен филтър за установяване здравословното състояние и липсата на опаразитени деца

 

/1/ При установяване признаци на заболяване или опаразитяване, уведомява родителите, а при необходимост и личния лекар на детето.

 

/3/ При възникнала ситуация, застрашаваща здравето и живота на дете, медицинската сестра е длъжна:

 

позвънява на тел.112 /Спешна медицинска помощ/

уведомява родителите

дава навременна и пълна информация за случилото се.

/4/ Медицинската сестра ползува при нужда списъци, изготвени от учителките с имената на децата, данните за родителите, имената на личния лекар и телефонните му номера.

 

/5/ При отсъствие поради заболяване, медицинската сестра изисква медицинска бележка от личния лекар, както и в случаите на отсъствие по домашни причини – за период по-дълъг от 10 дни

 

/6/ При отсъствие на детето повече от два месеца/по време на ваканциите/се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити

 

/8/Медицинската сестра води цялата документация относно здравословното състояние на децата и персонала, както и за  хигиенното състояние на ДГ.

 

 

 

РАЗДЕЛ VІ. Възпитателна работа.

 

Чл.45 /1/ Възпитателно-образователната работа е задължение на директора, педагогическия и медицински персонал.

 

/2/ Педагогическата работа се осъществява по програма на ДГ, която е  приета на педагогически съвет. Тя е средство за достигане критериите на ДОС.

 

Чл.46 Учителят е длъжен да прилага хуманни и демократични подходи в своята работа.

 

/1/ Учителят е длъжен да уважава детската личност, и да се ръководи от потребностите и интересите на децата.

 

/2/ Учителят изисква от родителите пълни данни за месторабота, телефони за връзка и контакт с личния лекар. Тези данни периодически се актуализират.

 

/3/ Учителят е длъжен да осигурява време, в което децата да работят самостоятелно или в малки групи по индивидуални задачи и да направлява дейността им.

 

/4/ Учителят няма право да използва методи и средства, които противоречат на правата и свободата на детето или предполагащи психически и физическо насилие.

 

/5 /Учителят се придържа към утвърдения хорариум и сам подбира учебните форми, методи, средства и съдържанието на ситуациите

 

/6/ Учителят е длъжен да работи за установяване на взаимно доверие с родителите

 

/7/ Учителят е длъжен да контролира проявите на децата с цел недопускане на насилие между тях

 

 

Чл.47 Учителят е длъжен да спазва Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд и Инструкциите към него.

 

Чл.48 Учителят няма право да извежда децата извън детската градина без придружител и без да е уведомил директора /или учителя, който го замества/.

 

Чл.49 Учителите са длъжни да поискат своевременно разрешение за размени на смените или за заместване помежду си. При предаване на смените учителите задължително се информират взаимно за:  брой деца, възпитателно-образователната работа, възникнали проблеми и др.

 

Чл.50 Учителят е длъжен да не оставя децата сами, а когато е служебно ангажиран, осигурява присъствието на помощник-възпитателя в групата.

 

Чл.51 Учителят е длъжен да приема и предава децата лично на родителите им или на упълномощените от тях лица.

 

/1/ Приемът на децата сутрин е във фоайето на ДГ между 8:00 и 8:30 ч. Това е време, в което учителите контактуват лично с родителя по въпроси, касаещи развитието на детето;

 

/2/ По време на контактите си с родителите учителите спазват правилата за добрия тон и култура на поведение без да допускат фамилиарни отношения.

 

Чл.52 Учителят е длъжен да дава информация на семейството за развитието на детето през изминалия ден.

 

Чл.53 Учителят е длъжен да се отнася с уважение към родителите и да сътрудничи с тях, да ги изслушва и оказва компетентна помощ по даден проблем на детето им.

 

/1/ Заниманията в ДГ могат да се посещават от други лица при следните условия:

 

предварително уведомяване

влизане в занималнята преди започване на заниманията

не се намесват в хода на заниманията

/2/ Учителките могат да ползват реквизити от складовете след като са уведомили домакина. Лично отговарят за броя и естетическия вид при връщането им

 

Чл.54 Учителят е длъжен да опазват родителската тайна по споделен въпрос, касаещ детето и семейството.

 

Чл.55  Помощник-възпитателите са длъжни:

 

/1/ Да съдействат активно на учителите за осъществяване възпитателно-образователния процес, освен с пряко участие, така и с личното си поведение

 

при извеждане децата навън да участват в обслужването им;

по време на игрите в двора да са в помощ на учителите в групите;

да информират учителите на групите, които обслужват, ако се налага да се отделят за мястото и времето за което излизат.

/2/ Да се грижат и отговарят за здравето и живота на децата, когато учителите или медицинската сестра са извън групите.

 

/3/  Да спазват утвърдения от ръководството функционален график за работа и нормите за безопасен труд.

 

/4/ Да напускат работното си място като го почистят, подредят и обезопасят.

 

/5/ Да не напускат детската градина по работно облекло.

 

/6/ Да пазят зачисленото им имущество като периодически, особено в случаи на отсъствие проверяват с протокол наличностите

 

/7/ Да пазят зачислените ключове по установения ред. Преотстъпването и издаването на дубликат да става с разрешение на ръководството.

 

/8/ Да опазват помещенията и офисите и поверения им инвентар, тъй като носят лична имуществена отговорност.

 

/9/ При отсъствие на помощник-възпитател /титуляр в групата/, заместващият го да  преброи инвентара в офиса в присъствието на учителя на групата и да се подпише в протокол.

 

/10/ Да не преотстъпва или изнася полагащата му се храна.

 

/11/ При отсъствие на помощник-възпитател, той се замества от останалите помощник-възпитатели

 

/12/ Да не допускат насилие между децата, както и да не упражняват самите те психическо и физическо насилие над децата

 

/13/ Не изпълнилите задълженията си по ал.1 до ал.12 на този член се наказват по чл.188 от КТ.

 

Чл.56 Ръководителите на допълнителни дейности са длъжни да:

 

/1/ Да носят отговорност за здравето живота на децата  и качеството на обучението.

 

/2/ Да отговарят за имуществото на детската градина, което им е предоставено за ползване.

 

/3/ Да организират сами събирането на таксите от родителите и да извършват документалното оформяне съобразно клаузите на договора.

 

/4/ Да спазват Правилника за вътрешния ред и Правилника за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

 

/5/ При неспазване на чл.56 дейността се прекратява.

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІ. Материална база на детското заведение.

 

Чл.58  Община Симеоновград  предоставя материалната база на ДГ за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

 

Чл.59 Опазването й е задължение и отговорност на всички служители.

 

Чл.60 Обогатяването й се извършва съвместно с родителското настоятелство и става по реда, определен в нормативната база.

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ. Преходни и заключителни разпоредби.

 

§ 1. Този правилник се издава на основание ЗПУО  и чл.181 от КТ.

 

§ 2. Правилникът влиза в сила от 16.09.20122г. и отменя действащия правилник до тази дата.

 

§ 3. Директорът издава заповеди и наредби, с които да се регламентират неуредените с този Правилник или с други нормативни актове въпроси.

 

§ 4. Директорът може да отменя издадени от него или подчинените му заповеди, поради отпадане на основанието, на което са издадени или по други съображения.

 

§ 5. Директорът запознава служителите с Правилника или с извършените в него промени.

 

§ 6. Родителите се запознават с настоящия правилник при постъпване на детето в ДГ „Детство“ и подписват декларация, че се задължават да го спазват.

 

§ 7. Копия от Правилника на ДГ „Детство“ се съхранява от директора и в методичния кабинет.

 

§ 8. Всеки служител е длъжен да спазва настоящия Правилник, да работи добросъвестно и ефективно, като проявява инициатива за постигане на добри резултати.

 

 

 

 Директор: / ……………………. /

 

Радосвета Колева

 

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт