Утвърждавам

Директор…………………

               Надя Мирчева

 

 

 

СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСТВО”

 

 

Приета на Педагогически съвет №1/ 24.09.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия за развитие

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния, в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ „Детство”. Тя е изготвена за период от 4 години- от 2020 до 2024г.

Тя се опира на миналия положителен опит, чертае бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство.

Тя цели утвърждаване на детската градина като престижно, привлекателно, конкурентноспособно детско заведение от съвременен тип, гарантиращо:

 • Зачитане правата, свободата и сигурността на децата
 • Прилагане на разнообразни и съвременни стратегии за възпитаване на толерантност и автономия на детската личност
 • Стимулиране на образователния потенциал на всяко дете
 • Равен шанс и достъп до образование.

Отвореният й характер е предпоставка за преразглеждане, изменение, обогатяване и актуализиране на целите, задачите и средствата, залегнали в нея, съобразно динамиката на променящите се педагогически процес и заобикалящия ни свят.

Стратегията стои на основата и  съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, дейности и цели.

 

 

 

 

 

 

 •  

Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина и която съответства на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Програмната система ДГ „Детство” е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

 

 1. МИСИЯ

 

Реализирането на програмната система е приоритет на детската градина за следващите 4 години и има за цел:

 • Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

 

 1. ВИЗИЯ

 

ДГ „Детство" да е желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива; с индивидуален подход към всяко дете, спрямо неговите личностни особености, характер и качества; кариерно развитие на педагогическия колектив.

Как ще го постигнем? – по пътя на развитието и партнирането.

 

 

 1. ЦЕННОСТИ

 

 • Искрена любов към децата и поставянето им в центъра на педагогическото взаимодействие. Стремеж да се формира самостоятелност, чувствителност и отзивчивост към средата.
 • Реализиране на принципите на толерантност и ненасилие.
 • Децата да придобият необходимите за възрастта им знания и умения и да бъдат готови за следващия етап от своето развитие. Обучението да бъде според ДОС и изискванията на Европейския съюз.
 • Формиране на общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
 • Създаване на условия за квалификационна дейност на педагогическия колектив, основаваща се на поддържащото образование и учене през целия живот.
 • Подкрепа на децата и техните семейства.

 

 1. ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ

 

1.Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес, чрез осигуряване на емоционален и психологически комфорт на детето и създаване на възможно най-благоприятните условия за възпитание  и развитие на творческите заложби и потенциала на всяко дете.

 

 

 

 

ПОДЦЕЛИ:

 

 • Да се формират условия за положително отношение към училището у децата и техните родители
 • Да се обръща сериозно внимание върху познанията по български език на всички деца
 • Осигуряване на приемственост между детската градина и училището
 • Осигуряване  100% обхват на децата две години преди постъпване в училище
 • Тясна връзка и активно участие на семейството в живота на ДГ
 • Познавателна и социална интеграция на децата със СОП

2.Повишаване на квалификацията,обогатяване на компетенциите и кариерно развитие на педагогическите специалисти в ДГ.

 • Повишаване квалификацията на кадрите
 • Кариерно развитие и кадрова политика.

 

 

 

 1. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
 • Издигане качеството на обучение по всички образователни направления
 • Акцентиране върху специалната подготовка на децата за училище две години преди постъпване в първи клас
 • Издигане равнището на подготовката по български език чрез оптимизиране на условията за неговото усвояване
 • Повишаване качеството на обучение и възпитание в БДП и за действия при Бедствия и Аварии.
 • Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете
 • Максимално обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение
 • Превенция и работа с изоставащите деца, с оглед осигуряване на равен шанс за успех
 • Полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява познавателното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на учене
 • Осъществяването  на диалог между родителите и ДГ ще се осъществява с родителски срещи, индивидуални консултации и във всяка конкретна ситуация, когато това е необходимо
 • Запознаване на родителите с техните права и задължения, съгласно ЗПУО
 • Участие в проекти и програми – общински, регионални, национални, международни.
 • Търсене на контакти с институции, фондации  и организации за подпомагане на детската градина.
 • Стимулиране и мотивиране на деца и учители в техни изяви.
 • Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите.
 • Използване на съвременни методи и подходи за развитие- интерактивни  методи, компютърни програми, автодидактични игри и материали и др.
 • Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на педагогическия процес.
 • Създаване на портфолиа за всеки учител и всяко дете.
 • Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.
 • Включване на учители в обучителни програми за работа с мултимедия и педагогически иновации.
 • Включване на учители в курсове за придобиване на ПКС.

 

 

 

 

 

 • Обогатяване и обновяване на материалната база- интериор, екстериор, игрова и дидактична база.
 • Осигуряване на медицински мониторинг на персонала.
 • Организиране на различни дейности за сплотяване на персонала и действащи  „антистрес”.

 

ІІ. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

 

1. Подходи на педагогическо взаимодействие

 

Хуманно- личностен и индивидуален подход съм детската личност:

 • Подпомагане на всяко дете да прави своя избор чрез провеждането на различни дейности, с оглед систематизиране стихийния детски опит
 • Съчетаване на словесните с игрови, нагледни и практически интерактивни техники
 • Осигуряване самоактуализация на индивидуалността- стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност.

 

Рефлексивен и ценностно-ориентиран подход:

 • Развитие на самооценка, самоконтрол- саморегулация при решаване на игрови, практически и познавателни задачи
 • Интегриране на всички процеси на взаимодействие, които развиват детската индивидуалност с цел стимулиране на представи, умения и компетенции
 • Стимулиране на междукултурната рефлексия в европейското образователно пространство

 

Комуникативно- експресивен и креативен подход:

 • Разчита се на неформални контакти, общи желания, идеи и проекти
 • Подпомага се индивидуалната експресивност на детето
 • Акцентира се върху креативните прояви в играта, познанието, общуването
 • Развиват се комуникативни умения, уменията за самопредставяне и за работа в екип, малка група и в диади.

 

Прилагат се още ситуационен, комплексен, интегрален, конструктивен подход и др.

 

 

 

 1.  . ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование са посочени основната и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата в детската градина програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата.

Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само в учебно време и осигуряват постигането на компетентностите,определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Компетентностите  са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:

 

1. Български език и литература ;

2. Математика ;

3. Околен свят ;

4. Изобразително изкуство;

5. Музика;

6. Конструиране и технологии;

7. Физическа култура;

 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно и целогодишно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. Това са- различните видове игри- подвижни, сюжетни, ролеви, музикални, спортни, дидактични; ; демонстрации; детски презентации ; конфериране; работа в ателиета; разходки и наблюдения; екскурзии; празници и развлечения;посещение на институции по различни поводи; музеи и постановки;  и др. 

 

 Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от определените в държавния образователен стандарт за предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване живота на детето. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации, както в учебно, така и в неучебно време. Задължителен характер за всички групи, като част от системните дейности на ДГ, имат прием и изпращане на децата; утринна гимнастика; подготовка да хранене; подготовка за сън; отбелязване на някои празници; развлечения; разходки; игрите на открито и др;

 

 

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При целодневна организация на предучилищното образование, конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по

образователни направления се осъществява в седмично разпределение, което се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.

Минималният общ седмичен брой на педагогическите

ситуации за постигане на компетентностите по чл. 27, ал. 2 от Наредба N° 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование е:

 

1. за първа възрастова група - 11;

2. за втора възрастова група - 13;

3. за трета възрастова група - 17;

4. за четвърта възрастова група - 19.

Няма да се организират и провеждат педагогически ситуации по други образователни направления (за авторските и иновативните програмни системи) или по образователно направление „Български език и литература", с които се надвишава максималният седмичен брой на педагогическите ситуации.

 

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка

на учителя е от 15 до 20 минути - за първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 минути - за трета и за четвърта възрастова група.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой педагогически ситуации седмично   по възрастови групи и образователни направления съгласно Наредба № 5 / 03.06.2016 г. за предучилищно образование и в ДГ“Детство“ 2019-2020

 

Образователно направление

I група

/15-20 минути/

II група

 /15-20 минути/

III подг. група

 /20 -30 минути/

IV подг. група

/20 -30 минути/

Миним. бр.педаг. ситуации

В ДГ

Миним. бр.

педаг. ситуации

В ДГ

Детство

Миним.

бр.

педаг. ситуации

В ДГ

Детство

Миним.

бр.

педаг.

ситуации

В ДГ

1. Български език и литература

1

 

2

2+1

2

3+1

3

 

2. Математика

1

 

1

1

2

3

3

 

3. Околен свят

1

 

2

2

2

2

2

 

4. Изобразително

изкуство

2

 

2

2

2

2

2

 

5.Музика

2

 

2

2

2

2

2

 

6. Конструиране и технологии

1

 

1

1

2

2

2

 

7. Физическа култура

3

 

3

3

3

3

3

 

Минимален общ брой педагогически ситуации

11

 

13

 

15

 

17

 

Целодневна организация

     

14

 

18

   

Полудневна и почасова организация

11

13

13

15

15

17

17

19

Допълнителни модули по БЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следва  дневен режим на възрастовите групи в съответствие с вида на тяхната организация. Определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите и потребностите на децата.

 

                                           ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.

              часови интервал, възраст

 

 

 

 

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

 

     5-6г, 6-7г

 

 

 

       4-5г

 

 

 

          3-4г

 

 

7.00 – 8.30

 

7.00 – 8.30

 

7.00 – 8.30

 

 

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител-сутрешно раздвижване, индивидуална

работа,игри

 

8.30 – 9.00

 

8.30 –9.15

 

8.30 – 9.15

 

 

Закуска

 

9.00 – 10.00

 

9.15 – 10.00

 

9.15 – 10.00

 

 

Педагогически ситуации

 

10.00 – 10.30

 

10.00 – 10.30

 

10.00 – 10.30

 

 

Подкрепителна закуска

 

 

10.30– 11.00

 

 10.30– 11.00 

 

        –

 

 

Педагогически ситуации

 

11.00 – 12.00

 

 

11.00 – 12.00

 

 

10.30– 12.00        

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител-игри на открито,подвижни,творчески игри,наблюдения, разходки,творчески ателиета

 

 

 12.00 – 13.00

 

 

12.00 – 13.00

 

 

12.00 – 13.00

 

 

 

 Подготовка и обяд

 

13.00 – 15.00

 


13.00 – 15.00

 

 

13.00 – 15.00

 

 

 

 Подготовка и следобеден сън

 

15.00 – 15.45

 

15.00 – 15.45

 

 15.00 – 15.45

          

 

 

Подкрепителна закуска

 

15.45– 16.15

 

15.45 – 16.15

 

 

            -

 

Педагогически ситуации

 

16.15 – 18.00

 

16.15 – 18.00

 

15.45 – 18.00

Допълнителни форми-Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител- игри, творчески дейности,изпращане на децата

 

 

 ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ  31.05. до  15.09.

              часови интервал, възраст

 

 

 

 

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

 

     5-6г, 6-7г

 

 

 

       4-5г

 

 

 

          3-4г

 

 

7.00 – 8.30

 

7.00 – 8.30

 

7.00 – 8.30

 

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

 

8.30 – 9.00

 

8.30 –9.15

 

8.30 –9.15

 

 

Закуска

 

9.00 – 10.00

 

9.15 – 10.00

 

9.15 – 10.00

 

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

 

10.00 – 10.30

 

10.00 – 10.30

 

10.00 – 10.30

 

 

Подкрепителна закуска

 

 10.30– 12.00

 

10.30– 12.00

 

10.30– 12.00

 

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

 

12.00 – 13.00

 

12.00 – 13.00

 

12.00 – 13.00

 

 

Обяд

 

13.00 – 15.00

 

13.00 – 15.00

 

13.00 – 15.00

 

 

 Следобеден сън

 

15.00 – 15.30


15.00 – 15.40

 

15.00 – 15.45

 

 

 Подкрепителна закуска

 

16.30 – 18.00

 

 

 

16.00 – 18.00

 

15.45 – 18.00

 

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Тематично разпределение

 

Тематично разпределение за всяка  група в ДГ се изработва в съответствие с разпоредбите на чл. 30 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредба 6 от11.08.2016г за усвояване на българския книжовен език.

 То:

 • отчита интересите на децата и спецификата на образователната среда;
 • осигурява ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления;
 • включват темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.

 

 Подборът на средствата и методите в системното педагогическо общуване с децата е в посока на успешното реализиране на целите, натрупване на практически опит и реализиране на прагматичния подход във всички направления на системата. Методи за проследяване на постиженията на децата основно това са словесни, нагледни, практически, графични и игри.    Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време  по образователните направления,  и отразява съответствието с очакваните резултати за всяка възрастова група. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата. Учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето. В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.

 

ІV. Механизъм на взаимодействие

между участниците в предучилищното образование

 

Предучилищното образование като процес на възпитание,

социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.  Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за усвояване на българския книжовен език, за формиране на положително отношение към детската градина и  мотивация за учене.За това ние си поставяме следните цели:

 

1. Повишаване доверието в образователната система.

2. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на детето, както и в образованието на техните деца за подкрепа на личностното развитие на децата.

3. Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище.

4. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене.

5. Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност.

6. Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската градина и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

 

Родителите са най-ценните ни партньори. Активното участие на родителите в живота на детската група е полезно и за двете страни, участващи във възпитателно – образователния процес.За да постигнем диалог и взаимно разбиране, детската градина предлага ежедневно общуване, срещи с родители, индивидуални и общи, по въпроси свързани с децата, които пряко ги вълнуват или имат  нужда от повече информация, индивидуални консултации или неформално образование за родители, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо - Глава десета, чл. 208, ал.1 от ЗПУО. Осъществяваме системна връзка с цел преодоляване на всяка  тревожност у тях или децата относно престоя в детската градина.     Запознаваме ги редовно с детските постиженията по различните направления на предучилищното образование с родителското  табло. На него се изнасят не само излезлите изпод детските ръце произведения на изкуството, но и покани и съобщения, данни за физическото им състояние, информация за групата, разучаваните стихчета и песнички, седмичното меню, предстоящи събития и инициативи, както и образователни материали по проблематиката на семейното възпитание. 

 

  Стремим се да вземаме предвид родителските очаквания и търсим тяхната активна помощ и сътрудничество при съвместни мероприятия- празници, състезания, развлечения, родителски срещи, участия в празници на града и други.

Съвременните технологии предлагат различни форми на общуване. Детското заведение  все още няма сайт, но има фейсбук страничка,  която позволява бърз обмен на информация, споделяне на снимки, новини, запознаване с възникнали проблеми или предстоящи мероприятия.

Родителите трябва да знаят, че:

 • дължат почит и уважение на педагогическите специалисти, които от своя страна зачитат правата и достойнството на самите родители като участници и партньори в системата на предучилищното образование.  
 • участват в Обществения съвет на детската градина или училището по реда, посочен в Глава четиринадесета, Чл. 265 и Чл. 266 на ЗПУО.
 • имат права и задължения, посочени в Глава десета, чл. 209 и чл. 210 на ЗПУО: Отговорно участие на семейството в стимулиране постиженията на децата; да прилагат Позитивно семейно възпитание, което е свързано с грижи за благополучието на децата и общуване, които им дават възможност да постигат най-добри резултати в отношенията в семейството, в детската градина , с приятелите и в обществото;  да развиват способностите на детето чрез признание, ориентиране в света и определяне на рамки, в които то се чувства сигурно и може да се развива в пълна степен.

За съжаление голяма част от родителите се отнасят скептично към възможностите за повишаване на тяхната педагогическа култура, която може да им предостави детската градина.Затова педагозите трябва да търсят нови и различни начини за привличане на родителите като партньори на учителя,  за тяхното дейно участие в  живота на детската градина, за събуждане на родителския интерес и инициативност, за  нови форми и практики за общуване и взаимодействие със съвременните родители.

Основната цел в общуването и съвместната ни дейност с родителите е да ги привлечем като наши съмишленици в ежедневната ни работа и чрез тях да популяризираме дейността на детското заведение. Да ги накараме да смалят делничната грижа до размерите на играчка от детския свят, в който има място и за тях, и за нас, и за приятелите от детската градина, и за всичко, с което ще ги срещне утрешния ден!

Приета на Педагогически съвет №7/ 07.09.2016г.

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт