Прием

Условията и реда за приемане на деца в детското заведение се определят от директора на основание ЗПУО и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симеоновград.

Постъпването на деца в детското заведение става по желание и избор на родителите/настойниците.Задължителното предучилищно образование се осъществява две  години преди постъпване в І-ви клас. С изменение и допълнение на ЗПУО през септември 2020г, в задължителното предучилищно образование през 2023-2024 учебна година ще се включат и 4 годишните деца.

На основание чл.258/1/ и 259/1/ от ЗПУО,Решение №220/31.03.2022г. и Протокол№26/31.03.2022г. на Общиснки Съвет Симеоновград за изменение на чл.2 ал.2 т.3 от Наредба № 2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград и промяна на Закона за корпоративното подходно облагане / ДВ,бр.17,2020г/ отпадат таксите за детската градина на всички деца, които я посещават, считано от 01.04.2022г.

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт