За нас

В ДГ ,, Детство " има две разновъзрастови  групи.

 Подготвителна група - в нея се обучават децата на 5 и 6 години. Посещението за децата, записани в тази група е задължително. В нея за две години и с помощта на своите учителки, те усвяват необходимите знания, умения и компетенции, необходими за постъпването им в първи клас.

Втора група- тази група е за 3 и 4 годишните дечица. В нея те се научават да се събличат, обличат и  да се хранят самостоятелно; усвояват хигиенните норми; играят,  пеят и слушат приказки всички заедно; разбират, че трябва да уважават другарите си, дори и различните от тях, и възрастните. Научават стихчета и приказки; "вълшебните" думички; животните и растенията; сезоните и още много, много  интересни неща!

През 2023/2024г. ДГ ,, Детство" работи по Проект ,, Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" BG05M2OP001-5.001-0001 по Дейност 1. - Допълнително обучение по български език за деца с различен семеен език от българския.

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт