НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

 Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г.

 Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, наричана по-нататък "Схема "Училищен плод", и на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения, наричана по-нататък "Схема "Училищно мляко", наричани по-нататък "схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения" или "схемите".

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Схемите се прилагат за постигане на следните цели:

 1. подобряване на хранителните навици на децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания;

 2. повишаване в дългосрочен план на консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти сред децата;

 3. повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене;

 4. стимулиране на производството и реализацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в Европейския съюз (Съюза).

 (3) (Отм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.).

  Чл. 2. (1) Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на:

 1. национална помощ съгласно чл. 217 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1308/2013";

 2. (отм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.).

 (2) С националната помощ по ал. 1, т. 1 се възстановяват и допустимите разходи за данък върху добавената стойност.

 (3) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Националната помощ по ал. 1, т. 1 се предоставя от одобрените разходи за национално съфинансиране по сметката за европейски средства на Държавен фонд "Земеделие".

 (4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Разходите за финансиране на съпътстващи мерки по схемите не могат да надхвърлят 15 на сто от годишното финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от съответното национално съфинансиране съгласно ал. 1, т. 2.

  Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Министерството на земеделието и храните съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Държавен фонд "Земеделие" и в сътрудничество с неправителствените организации изготвя национална стратегия за период 6 години за прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Националната стратегия за прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения в Република България се изготвя в срок до 30 април в съответствие с чл. 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2017 на Комисията (ОВ, L 5 от 10.01.2017 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) № 2017/40", и включва елементите, посочени в чл. 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения (ОВ, L 5 от 10.01.2017 г.).

 (3) (Отм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.).

 Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЛАГАНЕТО НА СХЕМИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

  Чл. 4. (1) При прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения Министерството на земеделието и храните:

 1. осъществява координация на дейностите, свързани с прилагането на схемите;

 2. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) нотифицира пред Европейската комисия националната стратегия по чл. 3 и промените в нея;

 3. заявява средствата, необходими за национално финансиране на схемите.

 (2) При прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения Министерството на образованието и науката:

 1. съдейства за прилагането на съпътстващи мерки;

 2. организира и провежда съвместно с Министерството на земеделието и храните и с Министерството на здравеопазването обучение на учителите и служителите в учебните заведения, които са ангажирани с прилагането на схемите, включително за прилагане на съпътстващите мерки;

 3. информира учебните заведения за целите на схемите за предоставяне на хранителни продукти в учебните заведения и за условията и реда за участие в тях, включително чрез предоставяне на печатни материали и указания;

 4. организира популяризирането на схемите сред родителите въз основа на получени указания и печатни материали от Министерството на земеделието и храните и от Министерството на здравеопазването.

 (3) При прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения Министерството на здравеопазването:

 1. изготвя указания към учебните заведения за прилагане на специфичните здравни изисквания при разпределянето на доставяните продукти по схемите;

 2. участва в разработването на здравно-информационни материали.

 (4) При прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения Държавен фонд "Земеделие":

 1. одобрява, временно прекратява и оттегля одобрението на заявителите по схемите;

 2. изготвя образци на заявление за одобрение на заявители и заявка за плащане на помощта;

 3. изплаща помощта в срок до 3 месеца от подаването на заявка за плащане, когато са спазени изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 и на Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията от 10 юли 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (ОВ, L 183 от 11.07.2008 г.);

 4. (доп. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) извършва административни проверки и проверки на място по заявленията за одобрение на изпълнители и на подадените заявки за плащане на помощта;

 5. провежда информационна кампания за популяризиране на схемите;

 6. извършва ежегоден мониторинг на прилагането на Схема "Училищен плод" въз основа на данните, получени за нейното прилагане;

 7. ежегодно нотифицира пред Европейската комисия резултатите от мониторинга по т. 6, от проверките на място и от направените констатации;

 8. изготвя и нотифицира пред Европейската комисия оценка на прилагането на Схема "Училищен плод".

 (5) Директорите на учебните заведения, които участват в схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения:

 1. осигуряват прилагането на съпътстващи мерки;

 2. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) организират приемането и проверката на продуктите, които им се предоставят по схемите, и документират установеното количество и качество чрез съставяне на приемателно-предавателен протокол съгласно приложение № 1;

 3. осигуряват участието на учителите и служителите в раздаването на продуктите.

 (6) Министерството на образованието и науката и Държавен фонд "Земеделие" сключват споразумение за сътрудничество при прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

 (7) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемите продукти и изпълнението на изискванията по чл. 9 и 10. Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд "Земеделие" сключват споразумение за сътрудничество при извършването на контрола на разпределяните продукти.

 Чл. 5. Общините могат да участват в прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, като:

 1. заявители – от името на учебните заведения на тяхната територия;

 2. предоставят информация за прилагането на схемите на тяхната територия чрез попълване на формуляри, предоставени от Държавен фонд "Земеделие";

 3. предоставят допълнително финансиране за прилагане на схемите на тяхната територия.

 Глава трета

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 Чл. 6. Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения се прилагат през учебната година в периода от 15 септември до 31 май. Доставки на продуктите по схемите се извършват, след като изпълнителите получат одобрение по чл. 15, ал. 1.

  Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Прилагането на схемите се съпътства от прилагането на съпътстващи мерки, включени в националната стратегия по чл. 3. Всяко учебно заведение, участващо в схемите, прилага поне една съпътстваща мярка през всеки отчетен период.

 (2) Съпътстващите мерки могат да бъдат насочени към придобиване на знания за:

 1. производството на плодове и зеленчуци или на мляко и млечни продукти, за техните характеристики и начини на ползване;

 2. значението на пресните плодове и зеленчуци и на млякото и млечните продукти за здравето и здравословното хранене;

 3. борбата с разхищението на храни;

 4. запознаване на децата и учениците със селското стопанство и неговите екологични аспекти.

  Чл. 8. Продуктите по схемите се предоставят на следните групи деца и ученици, посещаващи редовно учебни заведения:

 1. децата от I до подготвителна група включително, в държавните, общинските и частните детски градини;

 2. децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително, в държавните, общинските и частните училища.

   Чл. 9. (1) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм., бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) По Схема "Училищен плод" се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а, като се извършват не повече от 45 доставки за учебна година. Доставката на плодове и зеленчуци в учебните заведения, които се разпределят по схемата, с изключение на цитрусовите плодове и бананите, се извършва чрез местни покупки и/или от местните пазари.

 (2) Разпределяните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество на пресни плодове и зеленчуци съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157/1 от 15.06.2011 г.) и на изискванията за безопасност съгласно Закона за храните и нормативните актове по прилагането му.

 (3) Забранява се разпределянето в учебните заведения на генетично модифицирани плодове и зеленчуци.

 (4) Плодовете и зеленчуците се съхраняват, подготвят и предоставят на децата и учениците в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 852/2004" (ОВ, L 139 от 30 април 2004 г.), на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г. и бр. 85 от 2015 г.).

 (5) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Плодовете и зеленчуците се разпределят под формата на порции за всяко дете или ученик с минимално и максимално тегло съгласно приложение № 2 и се предоставят на децата и учениците почистени и опаковани и във вид, посочен в същото приложение.

 (6) По Схема "Училищен плод" се разпределят най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно.

 (7) Плодовете и зеленчуците по Схема "Училищен плод" се раздават в деня на доставката, отделно от основните хранения и не могат да се използват за приготвяне на ястия.

   Чл. 10. (1) По Схема "Училищно мляко" се разпределят мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3.

 (2) Млякото и млечните продукти по ал. 1 трябва:

 1. да са произведени от сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ, L 139/55 от 30.04.2004 г.);

 2. да отговарят на изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2013 г. и бр. 39 от 2015 г.), и на чл. 15 от Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

 (3) Всички продукти, разпределяни по Схема "Училищно мляко", трябва да са произведени в одобрени обекти на територията на Европейския съюз (ЕС) и да се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните опаковки могат да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.

 (4) За доставка на продуктите по ал. 1 заявителите трябва да използват собствени или наети с договор транспортни средства, разполагащи с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига, съгласно чл. 4, параграф 3, буква "г" от Регламент (ЕО) № 852/2004. Доставките трябва да се организират така, че да бъдат приети незабавно от отговорния персонал на учебното заведение и подредени за съхранение, без да се прекъсва температурният режим.

 (5) Доставяните в учебните заведения млека и млечни продукти трябва:

 1. да са етикетирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304/18 от 22.11.2011 г.);

 2. да носят идентификационна маркировка в съответствие с приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004;

 3. да са придружавани по време на доставката и транспортирането от документ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (ОВ, L 242/2 от 20.09.2011 г.).

 (6) Учебните заведения, приемащи мляко и млечни продукти по Схема "Училищно мляко", осигуряват условия за тяхното приемане, съхранение и раздаване в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004, като се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност.

  Чл. 11. (1) Млякото и млечните продукти се предоставят на децата и учениците чрез извършване на до 45 доставки в рамките на учебната година. Продуктите се раздават равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица, но не повече от 10 доставки на месец.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Млякото и млечните продукти се предоставят на всички присъстващи деца и учениците в съответствие с изискванията за здравословно хранене, определени с Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците и Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. Максимално допустимото количество е 0,25 литра млечен еквивалент на ден на дете, което не е повече от количествата мляко и млечни продукти, посочени в приложение № 4.

 (3) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Раздаването на мляко и млечни продукти, доставени в неиндивидуална опаковка, трябва да става при подходящи условия чрез разливане на индивидуалната порция на всяко дете и ученик в подходящи съдове за еднократна или многократна употреба в зависимост от вида и условията на обекта за раздаване на храна.

 (4) Раздаваните мляко и млечни продукти не се използват за приготвяне на други ястия с добавена сол и растителна мазнина и не се включват в състава на топлинно обработени продукти.

  Чл. 12. (1) Децата и учениците получават продукти по схемите само през учебните дни. Общият брой на учебните дни се обявява официално за всяка учебна година от Министерството на образованието и науката.

 (2) Децата и учениците не получават продукти по схемите по време на отсъствие от учебните заведения или при пребиваването във ваканционни лагери и по време на ваканции.

 (3) Учебните заведения, в които се прилагат схемите "Училищно мляко" и/или "Училищен плод", следва:

 1. да поставят на добре видимо място около главния вход плакати, които отговарят на изискванията на приложение № 5;

 2. да информират родителите за значението на предоставяните хранителни продукти при изграждането на навици за здравословно хранене на техните деца.

 Глава четвърта

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 Раздел I

Одобряване на заявителите

  Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) (1) Заявители по схемите могат да бъдат:

 1. учебните заведения;

 2. еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

 3. производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието и храните съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 10, ал. 3;

4. общините – за учебните заведения, които се намират на тяхната територия.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Учебните заведения могат да участват във всяка една от схемите самостоятелно или като изберат един заявител по ал. 1, т. 2, 3 или 4. Изборът на заявител се извършва въз основа на три предложения за доставка на продуктите по съответната схема, отправени до лица по ал. 1, т. 2 или 3, като поне едно от предложенията трябва да е отправено до лице по ал. 1, т. 3. Когато учебното заведение получи положителен отговор на предложението от заявител или заявители по ал. 1, т. 3, то е длъжно да избере за доставчик заявител по ал. 1, т. 3.

  Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Заявителите по схемите подават заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", в срок от 1 до 31 май в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по тяхното седалище и адрес. Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" може със заповед да определи допълнителни срокове за подаване на заявления за участие в схемата, когато част от заявителите не бъдат одобрени или се откажат от участие.

 (2) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 1 подават декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", с която поемат писмено следните задължения:

 1. да върнат всяка неправомерно изплатена помощ за съответните количества, ако се установи, че продуктите не са били разпределени на децата или че не са допустими за помощ от Съюза, в срок до 10 дни от получаване на уведомление от Държавен фонд "Земеделие";

 2. да водят отделна счетоводна отчетност за дейностите по прилагане на всяка една от схемите и да съхраняват всички документи, свързани с прилагането на схемите, за срок най-малко 3 години считано от годината, следваща тази на издаването им;

 3. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) да използват помощта, предоставена за съпътстващи мерки по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", в съответствие с целите на схемата;

 4. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) да върнат всяка неправомерно изплатена за съпътстващи мерки по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" помощ, ако се установи, че тези мерки не са приложени съгласно изискванията на наредбата, в срок до 10 дни от получаване на уведомление от Държавен фонд "Земеделие";

 5. при поискване от служители на Държавен фонд "Земеделие" да предоставят допълнителни документи, свързани с прилагането на схемите;

 6. да осигурят достъп за проверки от служители на Държавен фонд "Земеделие", които имат за цел преглед на отчетността, както и за физически проверки;

 7. при поискване от служители на Държавен фонд "Земеделие" да предоставят в срок информацията, която е необходима за мониторинг на прилагането на схемите;

 8. да контролират доставяните продукти да отговарят на изискванията на чл. 9 и 10;

 9. да гарантират, че продуктите, финансирани по схемите, за които подават заявки за плащане, са раздадени на децата и учениците и не се използват за друго освен за директна консумация;

 10. да не използват продуктите, предоставени по Схема "Училищно мляко", за приготвяне на други ястия с добавена сол и растителна мазнина и да не ги включват в състава на топлинно обработени продукти;

 11. да раздават плодовете и зеленчуците отделно от другите храни, в деня на доставката, в подходящо време между основните хранения съгласно изискванията на чл. 9, ал. 5 – 7;

 12. да раздават млякото и млечните продукти съгласно изискванията на чл. 11 и в съответствие със срока на годност на продуктите;

 13. всяко дете или ученик да получи полагащото му се количество продукти съгласно размера на порциите, определени в приложение № 2, и количествата, определени в приложение № 4;

 14. да предоставят продуктите по схемите само на включени в групата деца или ученици в класа, които отговарят на изискванията на чл. 8; когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества плодове и зеленчуци се разпределят между присъстващите в групата деца или в класа ученици, а доставените количества мляко и млечни продукти се разпределят между присъстващите деца или ученици в ден, различен от деня на доставката;

 15. да поставят на добре видимо място около главния вход на учебното заведение плакат по чл. 12, ал. 3, т. 1;

 16. да информират родителите за значението на предоставяните продукти по схемите при изграждане на навици за здравословно хранене на техните деца;

 17. по Схема "Училищен плод":

 а) (отм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.);

 б) (изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) да осигуряват доставката в учебното заведение на най-малко 4 различни продукта месечно от включените в приложение № 1а;

 18. да осигуряват регулярни доставки в учебното заведение на не повече от един вид от продуктите по всяка от схемите на ден и не повече от 10 доставки на месец;

 19. млякото и млечните продукти да бъдат доставяни от обекти за производство и/или търговия на едро с храни, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните;

 20. (нова – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) да прилагат поне една съпътстваща мярка съгласно чл. 7.

 (3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 – 4 подават декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", с която поемат писмено следните задължения:

 1. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) задълженията по ал. 2, т. 1 – 9, т. 17 – 19;

 2. да водят отчет на имената и адресите на учебните заведения, за които доставят продукти;

 3. да водят отчет на продуктите и количествата, доставени на тези учебни заведения;

 4. да изискват прилагането поне на една съпътстваща мярка по Схема "Училищен плод" съгласно чл. 7;

 5. да доставят в учебните заведения пресни плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти, които са достатъчни за прилагане на чл. 9, ал. 7 и чл. 11, ал. 2;

 6. продуктите, които се доставят в учебните заведения, да са подготвени и/или пакетирани в обект за производство или търговия с храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните за съответната група храни;

 7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) да предават продуктите на учебните заведения с приемателно-предавателни протоколи по образец съгласно приложение № 1.

 (4) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 1 прилагат към заявлението по ал. 1 следните документи:

 1. заповед или нотариално заверено пълномощно от заявителя – за лицето, упълномощено да подаде документите;

 2. декларация по ал. 2;

 3. удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка от банкова сметка с печат и подпис на банков служител;

 4. (нова – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм., бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) подаден и валидиран график на датите на доставки чрез онлайн платформа, изградена от Държавен фонд "Земеделие".

(5) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 – 4 прилагат към заявлението по ал. 1 следните документи:

 1. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) нотариално заверено пълномощно от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 или заповед на заявители по чл. 13, ал. 1, т. 4 – за лицето, упълномощено да подаде документите;

 2. декларация по ал. 3 и декларация от всяко учебно заведение, което представлява, за изпълнение на задълженията по ал. 2, т. 5 – 8, 10 – 16 и т. 17, буква "а";

 3. (нова – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм., бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) подаден и валидиран график за датите на доставки чрез онлайн платформа, изградена от Държавен фонд "Земеделие";

 4. (нова – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм., бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.);

5. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка от банкова сметка с печат и подпис на банков служител;

 6. (нова – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) документи, удостоверяващи възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител/изпълнители по Схема "Училищен плод" и/или "Училищно мляко", съгласно Закона за обществените поръчки – за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 4; когато процедурата/процедурите по възлагане на обществената/обществените поръчка/поръчки не е приключила, заявителите прилагат документ, удостоверяващ откриването на съответната/съответните процедура/процедури.

 (6) Заявителите са длъжни при подаване на документите да представят за проверка оригиналите на всички документи, за които се изискват копия. Копията на документите се заверяват, като заявителят напише "Вярно с оригинала", подпише се и постави печат.

 (7) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените данни, Държавен фонд "Земеделие" уведомява заявителя с уведомителното писмо, което се изпраща по пощата с обратна разписка. Заявителят в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомителното писмо може да отстрани констатираните нередности и/или непълноти, включително чрез предоставяне на допълнителни и/или нови документи. Когато заявителят не отстрани констатирана нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти и/или не представи исканите документи, необходими за удостоверяване верността на заявените данни, до изтичане на посочения срок, Държавен фонд "Земеделие" отказва изцяло или частично исканото одобрение, като взема предвид естеството на неотстранените нередности – непълноти, неясноти и/или липси.

  Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) (1) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" издава акт за одобрение, с който заявителите, които отговарят на критериите за допустимост по схемите, избрани са по реда на чл. 13, ал. 2 и са поели задълженията по чл. 14, се одобряват като изпълнители по схемите за срок до 3 години.

(2) Държавен фонд "Земеделие" постановява отказ за одобрение на заявител по Схема "Училищен плод" и/или Схема "Училищно мляко", когато:

 1. не са спазени изискванията за избор на заявител по чл. 13, ал. 2;

 2. заявителят не отстрани констатираните нередности и/или непълноти или не представи исканите документи съгласно чл. 14, ал. 7;

3. при административните проверки установи нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените от заявителя данни и на посочените факти или установи несъответствието им с действителното положение, както и когато установи неистинност на декларирани факти и обстоятелства;

4. при извършване на проверки на място от Българската агенция по безопасност на храните или от Държавен фонд "Земеделие" е установено неспазване на изисквания за одобрение на заявителя.

(3) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" при условията и по реда на ал. 1 издава акт за одобрение под условие за заявители по чл. 13, ал. 1, т. 4, когато до 31 август на годината на кандидатстване има започнала и неприключила процедура по възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите по схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 4 поемат задължение в срок не по-късно от 31 декември да представят в Държавен фонд "Земеделие" доказателства, че процедурата по възлагане на обществена поръчка е приключила с избран изпълнител, като в противен случай издаденият акт за одобрение под условие се отменя.

 (4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) В срок до 31 август на страницата на Държавен фонд "Земеделие" се публикува списък с получилите одобрение или отказ заявители. До заявителите, получили отказ, се изпращат уведомителни писма по пощата с обратна разписка.

(5) Отказите за одобрение могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 (6) Заявителите, които не са одобрени, могат да кандидатстват отново за участие в схемите през следващия прием.

(7) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) В срок до 10 дни след издаване на акт за одобрение по ал. 1 изпълнителят може да извърши промяна на предоставения график по чл. 14, ал. 4, т. 4 и ал. 5, т. 3, като искането се предоставя в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие". Промяна на предоставения график се извършва и при промяна на учебните дни от компетентните органи.

  Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) (1) Когато Държавен фонд "Земеделие" установи обстоятелства, които са били неизвестни към момента на одобрението на заявител, или констатира неизпълнение от него на поето с декларация задължение, изпълнителният директор след изясняване на всички обстоятелства издава акт за временно прекратяване или за оттегляне на одобрението на заявителя по схемите.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" оттегля одобрението, когато бъде установено 50 на сто неизпълнение на предвидените в графика по чл. 14, ал. 4, т. 4 или ал. 5, т. 3 доставки.

(3) Временното прекратяване и оттеглянето на одобрението могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Чл. 16. (1) Държавен фонд "Земеделие" може да възложи по реда на Закона за обществените поръчки изпълнението на обществени поръчки за подготовката и/или прилагането на съпътстващи мерки и за размножаването и/или разпространението на материали, свързани с тяхното прилагане на национално ниво.

 (2) Обществените поръчки по ал. 1 могат да включват:

 1. подготовката на съпътстващи мерки, които се предоставят за ползване от всички учебни заведения, участващи в схемата;

 2. прилагането на съпътстващи мерки във всички или в част от учебните заведения, участващи в схемата;

 3. отпечатване, размножаване и/или разпространение на материали за учебните заведения, участващи в схемата.

 Раздел II

Допустими разходи

  Чл. 17. (1) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм. и доп., бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Одобрените заявители могат да искат възстановяване на разходите за доставка на продукти, отговарящи на изискванията на чл. 9 или 10, и на разходите за съпътстващи мерки, посочени в приложение № 6. Разходи за съпътстващи мерки се възстановяват в размер до 15 на сто от размера на годишните разходите за доставка на съответните продукти на дете и ученик.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Разходите по ал. 1 се възстановяват до пределните цени по видове продукти за килограм или за порция, в рамките на минималните и максималните количества и броя на доставките, изчислени по методика, одобрена от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

(3) Разходите по ал. 1 не се възстановяват, когато заявителят не е изпълнил свое задължение по чл. 14, ал. 2 или 3 и когато не е отстранил констатираните нередовности и/или непълноти в срока по чл. 18, ал. 6. Не се възстановяват разходи за съпътстващи мерки, посочени в приложение № 7.

 (4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) По схемите се възстановяват разходите за прилагане на 3 съпътстващи мерки годишно по раздел І на приложение № 6 и на една съпътстваща мярка годишно по раздел ІІ на същото приложение. Възстановяват се разходите за прилагането на съпътстващи мерки, което е приключило до 31 май на съответната учебна година.

 (5) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Разходите за прилагане на съпътстващи мерки по раздел ІІ на приложение № 6 се възстановяват, когато тяхното прилагане е съчетано с прилагането на съпътстваща мярка по раздел І на приложение № 6 или са заявени за плащане след прилагане на такава мярка.

 (6) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) При недостиг на средства поради надвишаване на броя деца, попадащи в целевата група, Държавен фонд "Земеделие" може да извърши намаление на определената годишна сума за дете за доставка на плодове и зеленчуци или на мляко и млечни продукти и за финансиране на съпътстващи мерки. Намалението на годишната сума за дете за доставка на плодове и зеленчуци или на мляко и млечни продукти може да се извърши чрез намаляване на броя доставки за съответната учебна година до размер, при който не се надвишават средствата, предвидени за закупуване на продуктите и финансиране на съпътстващите мерки, посочени в стратегията по чл. 3.

 Раздел III

Процедура за разглеждане на заявките за плащане на финансовата помощ

  Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Одобрените изпълнители по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" подават в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по тяхното седалище заявки за плащане – на хартиен и електронен носител, от 1-во до 10-о число на месеца, следващ отчетния период. Когато последните един или два дни са почивни, срокът за подаване на заявки за плащане изтича след първия работен ден, следващ почивните дни. Отчетният период не трябва да е по-малък от един месец и не трябва да надхвърля 3 месеца. Не се налагат санкции, когато заявките за плащане са подадени от 1-во до 10-о число на третия месец след изтичане на отчетния период.

 (2) Заявките за плащане са по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", и включват следната информация:

 1. име, адрес и уникален регистрационен номер на одобрения изпълнител;

 2. доставените в учебните заведения количества плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти;

 3. номера и дати на удостоверения за регистрация и регистрационни номера на обекти за производство и/или търговия на едро с храни, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните, от които са закупени доставяните млечни продукти;

 4. приложените съпътстващи мерки.

 (3) Към заявката за плащане заявителите по схемите по ал. 1 прилагат в оригинал или заверено копие следните документи:

 1. заповед или нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подаде документите;

 2. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) първични счетоводни, разходооправдателни документи, издадени в периода, за който се отнася плащането, доказващи закупуването на продуктите, предоставяни и по двете схеми през периода, за който се иска плащането, а за производителите на плодове и зеленчуци – сертификат за съответствие на качеството; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език; в разходооправдателните документи по Схема "Училищно мляко" се посочват процент масленост, търговска марка, вид и единична цена;

 3. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., доп., бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) първични счетоводни, разходооправдателни документи, издадени от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 на всяко учебно заведение, което представляват, и които включват най-малко следната информация – наименованието на доставените продукти, мярката, изразена в литри или килограми, количеството в литри или килограми, единична цена за литър или килограм, обща сума в левове, а когато фактурата е издадена от регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице – данъчната основа и данък върху добавената стойност;

 4. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) копие на справка от счетоводните записи, удостоверяваща заприходяването на фактурите за закупени продукти, а за заявителите, регистрирани по реда на Закона за данък върху добавената стойност – дневник на покупки за периода, хронологичен регистър за периода или справка от главна книга за периода;

 5. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) заверено от банката издател копие на извлечение от банкова сметка, доказващо извършени плащания по банков път, или копие на фискален касов бон, удостоверяващ плащане в брой; при закупуване на продуктите от държава – членка на ЕС, се прилага националното данъчно законодателство, а при внос – митническото законодателство;

 6. подписано и подпечатано от директора на учебното заведение приложение към заявката за плащане, включващо следната обобщена информация за отчетния период:

 а) действително доставените количества продукти;

 б) общия брой деца и ученици по чл. 8, записани в съответното учебно заведение;

 в) информация за приложените съпътстващи мерки;

 7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) приемателно-предавателни протоколи съгласно приложение № 1;

 8. (нова – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) документ, удостоверяващ съответствието на доставеното мляко и млечни продукти с изискванията на чл. 15 от Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

 (4) Към заявката за плащане на разходи за прилагане на съпътстващи мерки, включени в приложение № 6, се прилагат оригиналите или заверени копия на следните документи:

 1. фактури или други разходооправдателни документи за закупени стоки и/или извършени услуги, издадени на заявителя;

 2. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) приемателно-предавателни протоколи между заявителя и доставчика или изпълнителя на съпътстващи мерки – за всяка доставена стока и извършена услуга по прилагането им;

 3. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) фактури или други разходооправдателни документи, издадени на името на учебно заведение от заявителя по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3;

 4. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) приемателно-предавателни протоколи между учебните заведения и заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3;

 5. граждански договори, сметки за изплатени суми, фискални бонове и извлечения от банкови сметки, доказващи извършено плащане от страна на заявителите;

 6. копия на справки от счетоводните записи, удостоверяващи заприходяването на фактури, или други разходооправдателни документи;

 7. програми на обучения.

 (5) Заявителите са длъжни при подаване на документите да представят за проверка оригиналите на всички документи, за които се изискват копия. Копията на документите се заверяват, като заявителят напише "Вярно с оригинала", подпише се и постави печат.

 (6) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., доп., бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените данни, Държавен фонд "Земеделие" уведомява заявителя с уведомителното писмо, което се изпраща по пощата с обратна разписка. Заявителят в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомителното писмо може да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти чрез предоставяне на обяснения, придружени при необходимост от допълнителни и/или нови документи. Когато заявителят не отстрани констатирана нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти и/или не представи исканите обяснения и/или документи, необходими за удостоверяване верността на заявените данни, до изтичане на посочения срок, Държавен фонд "Земеделие" отказва изцяло или частично исканото плащане, като взема предвид естеството на неотстранените нередности – непълноти, неясноти и/или липси.

  Чл. 19. (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва административна проверка на заявката за плащане, включително дали млякото и млечните продукти са доставени в изпълнение на издадения акт за одобрение от обекти за производство и/или търговия на едро с храни, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните. Държавен фонд "Земеделие" може да извърши и проверка на място на заявката за плащане.

 (2) Въз основа на извършените проверки по ал. 1 Държавен фонд "Земеделие" одобрява или отхвърля, изцяло или частично, заявката за плащане, за което уведомява заявителя с уведомителното писмо, което се изпраща по пощата с обратна разписка. Уведомителното писмо за пълен или частичен отказ на плащането може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" отказва изплащането на част или на цялата финансова помощ по заявката за плащане, когато:

 1. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) изпълнителят по Схема "Училищен плод" или по Схема "Училищно мляко" не отстрани констатирана нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти и/или не представи исканите обяснения и/или документи по реда и в срока по чл. 18, ал. 6;

 2. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) е установено, че не са спазени изисквания на чл. 9, 10 или 11;

 3. констатира неизпълнение от изпълнителя на поети с декларацията по чл. 14, ал. 2 или 3 задължения;

 4. ползвателят на помощта е представил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ, включително декларация и/или документ, представени при или по повод на кандидатстването му за одобрение за изпълнител по схемите;

 5. одобреният изпълнител или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверки по ал. 1;

 6. са установени нарушения при извършване на доставките.

 (4) (Предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Държавен фонд "Земеделие" изплаща одобрените суми на заявителя в срок до 3 месеца от подаване на заявката. В случаите по чл. 18, ал. 6 срокът се удължава с толкова работни дни, колкото са били нужни за отстраняване на констатираните нередовности и/или непълноти, или за извършване на допълнителни проверки.

 (5) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) Когато са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за наличие на нередности, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" със заповед спира обработката на подадената заявка за плащане.

 Глава пета

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 Чл. 20. (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва ежегоден мониторинг на прилагането на Схема "Училищен плод" въз основа на данните, получени:

 1. при управление на схемата;

 2. при прилагане на чл. 14;

 3. при прилагане на чл. 19.

 (2) Държавен фонд "Земеделие" ежегодно до 30 ноември нотифицира пред Европейската комисия резултатите от мониторинга за предходната учебна година, от проверките на място по чл. 19, ал. 1 и от направените констатации.

 Чл. 21. (1) Държавен фонд "Земеделие" изготвя оценки на прилагането на схемата и на нейната ефективност на всеки 5 години.

 (2) Оценките по ал. 1 обхващат цялостното прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения съгласно националната стратегия по чл. 3, ал. 2. Те са насочени към учебните заведения, родителите и децата и включват данни за тяхното участие в схемата, формирането на хранителни навици и повишаването на тяхната информираност.

 (3) Държавен фонд "Земеделие" възлага извършването на дейности, свързани с изготвянето на оценките по ал. 1, по реда на Закона за обществените поръчки.

 (4) Държавен фонд "Земеделие" нотифицира пред Европейската комисия резултатите от оценките по ал. 1 в срок до 1 март 2017 г. считано от тази дата и на всеки 5 години.

 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 1. По смисъла на наредбата:

 1. "Генетично модифицирани плодове и зеленчуци" са плодове и зеленчуци, чийто генетичен материал е бил променен по начин, който не настъпва естествено при естествена рекомбинация.

 2. "Проверки на място" са физически проверки, извършени чрез инспекции на място, включващи контрол на отчетността и контрол за използването на субсидираните продукти.

 3. "Съпътстващи мерки" са мерки, които подкрепят разпределението на хранителните продукти и допринасят за увеличаване на краткосрочната и дългосрочната консумация на плодове и зеленчуци и за формирането на навици за здравословно хранене. Те включват посещения в земеделски стопанства, отглеждане от учащите се на плодове и/или зеленчуци, беседи, разпространение на брошури и плакати, създаване на интернет страници и видеоклипове, организиране на празници, игри, викторини, изложби и др.

 4. "Учебни заведения" са държавните, общинските и частните детски градини и училища съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

 5. (Нова – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) "Местни покупки" са тези покупки, при които плодовете и зеленчуците се доставят от същата или от съседна административна област, включително от търговци на едро и от обекти за търговия на едро.

 6. (Нова – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) "Местни пазари" са пазари за преки продажби, включително стоковите тържища и пазарите на производителите по Закона за стоковите борси и тържищата, както и обекти за търговия с плодове и зеленчуци, които се намират в същата или в съседна административна област.

 7. (Нова – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) "Производител на плодове и зеленчуци" е физическо или юридическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, което произвежда най-малко два продукта, включени в приложение № 1, на обща площ минимум 1 ха.

8. (Нова – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) "Производител на мляко и млечни продукти" е лице, което притежава одобрен обект за производство на продукти, включени в приложение № 3, и произвежда такива продукти съгласно чл. 15 от Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2012 г. и бр. 85 от 2015 г.).

 9. (Нова – ДВ, бр. 36 от 2017 г. , в сила от 5.05.2017 г.) "Нередност" е нередност по смисъла на чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ, L 312 от 23.12.1995 г., 1).

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 2. (1) Подадените през 2016 г. до влизането в сила на тази наредба заявления за одобрение на заявители по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – Схема "Училищен плод", и по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищно мляко", се разглеждат по новия ред.

 (2) Държавен фонд "Земеделие" може да изиска към заявленията по ал. 1 да бъдат приложени допълнителни документи и/или информация.

  § 3. През 2016 г. заявителите се одобряват по чл. 15, ал. 1 за срок една година.

 § 4. Наредбата се издава на основание чл. 47а, ал. 4 и чл. 55г, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

 § 5. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и храните и на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

————————————————————————————————

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 към Постановление № 282 на Министерския съвет от 4 ноември 2016 г.

за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане

 на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти

 в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

(ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)

 § 13. Подадените до влизането в сила на постановлението заявления за одобрение на заявители по чл. 14 се разглеждат по досегашния ред.

 § 14. В срок до 10 дни от влизането в сила на наредбата изпълнителите по схемите предоставят графици по чл. 14, ал. 4, т. 4.

 .......................................................................................................

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 към Постановление № 86 на Министерския съвет от 27 април 2017 г.

за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане

 на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти

в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

 (ДВ, бр. 36 от 2017 г., в сила от 5.05.2017 г.)

 § 19. Националната стратегия по чл. 3, ал. 1 за периода от 1 август 2017 г. до 31 юли 2023 г. се изготвя и нотифицира в срок до 1 август 2017 г.

 § 20. През 2017 г. заявителите по схемите подават заявление за одобряване по чл. 14, ал. 1 в срок от 15 май до 15 юни.

 .......................................................................................................

  Приложение № 1

към чл. 4, ал. 5, т. 2

(Ново – ДВ, бр. 36 от 2017 г. ,

в сила от 5.05.2017 г.)

Приемателно-предавателен протокол за приемане/предаване на продукти по

Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Приемателно-предавателен протокол № .......................

за доставени количества продукти за месец ...................................................................................................

Предал:

Приел:

Име на доставчика:

Име на получателя:

Адрес:

Адрес:

(печат)

(печат)

Количество от продукта (кг)

Брой осигурени порции от продукта

Дата на доставка

Наимено­вание на продукта

Предадени

Получени

Предадени

Получени

Средно тегло на порция от продукта* (кг)

Предал:

 (подпис)

Приел:

(подпис)

................

 ................

 ................

.................

 .................

 .................

...............

 ...............

 ...............

...............

 ...............

 ...............

...............

 ...............

 ...............

...............

 ...............

 ...............

.................

 .................

 .................

...................

 ...................

 ...................

...................

 ...................

 ...................

Забележки: ..................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................

* Посочва се средното тегло на доставената порция в килограми. Пример: Доставеният продукт, записан в колона „Наименование на продукта“, е ябълка със средно тегло 180 г. В съответното поле се записва 0,180.

Настоящият приемателно-предавателен протокол се попълва в три екземпляра (в оригинал) – един за доставчика, един за приемчика и един за Разплащателната агенция.

  Приложение № 1а

към чл. 9, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г.,

в сила от 11.11.2016 г.,

предишно Приложение № 1,

бр. 36 от 2017 г. ,

в сила от 5.05.2017 г.)

СПИСЪК

на плодовете и зеленчуците, които могат да се предоставят по Схема "Училищен плод"

1. ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ

а) ябълки;

б) круши;

в) праскови;

г) сливи;

д) (отм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.);

е) грозде;

ж) банани;

з) мандарини;

и) портокали;

к) грейпфрути;

л) киви.

2. ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

а) домати;

б) краставици;

в) моркови.

  Приложение № 2

към чл. 9, ал. 5

(Изм. – ДВ, бр. 89 от 2016 г.,

в сила от 11.11.2016 г.,

бр. 36 от 2017 г. ,

в сила от 5.05.2017 г.)

Номер по ред

Плод/ зеленчук

Минимално количество на порция (в кг)

Максимално количество на порция   (в кг)

Вид на предлагане

училища

детски градини

вид на предлагане

опаковка

1.

Ябълки

0,140

0,220

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

Могат да бъдат доставени в обща опаковка

2.

Круши

0,170

0,220

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

3.

Грозде

0,150

0,200

Цели

В индивидуална опаковка

4.

Праскови

0,150

0,220

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

5.

Сливи

0,120

0,160

Цели – 4 – 5 броя

В индивидуална опаковка

6.

Банани

0,150

0,220

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

7.

Портокали

0,150

0,250

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

8.

Мандарини

0,140

0,210

Цели – 2 – 3 броя

В индивидуална опаковка

9.

Грейпфрут

0,200

0,300

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

10.

Киви

0,150

0,200

Цели – 2 – 3 броя

В индивидуална опаковка

11.

Домати

0,140

0,200

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

12.

Краставици/

 корнишони

0,150

0,200

Цели или нарязани

В индивидуална опаковка

13.

Моркови

0,120

0,150

Цели или нарязани

В индивидуална опаковка добре почистени

  Приложение № 3

към чл. 10, ал. 1

СПИСЪК

на млякото и млечните продукти, които могат да се предоставят по Схема "Училищно мляко"

1. Прясно пастьоризирано мляко, попадащо под номенклатурен код по КН 040120 – категория I.

2. Кисело мляко, попадащо под номенклатурни кодове по КН 04031011 и – категория I.

3. Млечни продукти с минимум 90 на сто съдържание на мляко и с до 5 на сто добавена захар/мед – в случаите, в които млякото е с добавен плодов сок или какао, попадащи под номенклатурни кодове по КН 04031091 и – категория I.

4. Млечни продукти с минимум 75 на сто съдържание на мляко и с до 5 на сто добавена захар/мед – в случаите, в които млякото е с добавени плодове, овесени ядки или какао, попадащи под номенклатурни кодове по КН 04031091 и – категория II.

5. Бяло саламурено сирене и кашкавал, попадащи под номенклатурен код по КН 0406 – категория V.

  Приложение № 4

към чл. 11, ал. 2

Максимални количества мляко и млечни продукти за едно дете или ученик на ден

1. 250 мл прясно пастьоризирано мляко със съдържание на мазнини 2 на сто, на дете на ден;

2. 200 г кисело мляко със съдържание на мазнини 2 на сто, на дете на ден;

3. 250 мл/200 г млечни продукти с минимум 90 на сто съдържание на мляко и с до 5 на сто добавена захар/мед – в случаите, в които млякото е с добавен плодов сок или какао, със съдържание на мазнини 2 на сто, на дете на ден;

4. 200 г млечни продукти с минимум 75 на сто съдържание на мляко и с до 5 на сто добавена захар/мед – в случаите, в които млякото е с добавени плодове, овесени ядки или какао, със съдържание на мазнини 2 на сто, на дете на ден;

5. 30 г бяло саламурено сирене или кашкавал на дете на ден.

 Приложение № 5

към чл. 12, ал. 3, т. 1

Минимални изисквания за плаката по Схема "Училищен плод"

Минимални изисквания към плаката, посочен в чл. 12, ал. 1, т. 3.

1. Размер на плаката – A3 или по-голям.

2. Размер на буквите – 1 cm или по-големи.

3. Наименование – Схема на Европейския съюз за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата.

4. Съдържание – включва поне следния текст:

"Нашето (посочете вида учебно заведение – например детска градина/предучилище/училище) участва в схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата с финансовата подкрепа на Европейския съюз."

Плакатът носи емблемата на Европейския съюз.

5. Поставяне – на видно място на централния вход на учебното заведение.

Минимални изисквания за плаката по Схема "Училищно мляко"

1. Размер на плаката – A3 или по-голям.

2. Размер на буквите – 1 cm или по-големи.

3. Наименование – Европейска схема за раздаване на мляко в училищата.

4. Съдържание – включва следния текст в зависимост от вида на учебното заведение:

"Нашето/нашата (вид на учебното заведение – детска градина, други предучилищни заведения, училище) предоставя млечни продукти, субсидирани от Европейския съюз в рамките на Европейската схема за раздаване на мляко в училищата."

Препоръчително е акцентът да се постави върху хранителните предимства на продуктите и върху насоките за детско хранене.

5. Поставяне – на видно място на централния вход на учебното заведение.

  Приложение № 6

към чл. 17, ал. 1

Съпътстващи мерки, за които се възстановяват разходите за прилагане

Раздел І. Разходи за съпътстващи мерки

А) Посещения на стопанства, произвеждащи плодове и/или зеленчуци, овощни градини/организации на производители, складове за сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и пазари

1. Разходи за транспорт на учениците и учителите до мястото на дейността и за посещението в стопанството – за допуск или билети. Транспортът включва застраховката.

2. Разходи за транспорт и достъп за лица, различни от ученици и учители – родители и водач на транспортното средство, които не надвишават 10 на сто от разходите за всички ученици и учители, участващи в посещението.

3. Разходи за плодове и зеленчуци във връзка с посещението, ако не са включени в цената на допуск или билета.

Б) Създаване и поддържане на градини. Трябва да има ясна връзка на тези разходи с целите на схемата. Всички разходи трябва да са пропорционални на мащаба на градината. Употребата на закупените материали трябва да е ограничена единствено до дейности, свързани със схемата

1. Закупуване на разсад и семена, овощни дръвчета и храсти.

2. Наемане или закупуване на специални градински инструменти и безмоторно оборудване (лопата, мотика, маркуч, лейка, саксии и други материали).

3. Листовки и други информационни материали по градинарство – за разходите по буква "Д".

4. Закупуване на почва, торф, торове, биологични материали за контрол на вредители и плевели, оборудване за компостиране.

5. Оранжерии за класната стая, хоби оранжерия на открито.

6. Превоз на материалите по т. 1 – 5, пощенски разходи и доставка.

7. Наемане на външен експерт или квалифициран персонал за създаване и предоставяне на насоки и обучение на учениците и учителите за поддръжката на градината. Външният изпълнител трябва да е нает с договор за всички предоставени услуги и спецификация на разходите.

В) Организиране и провеждане на курсове по дегустация и готварство с плодове и зеленчуци

1. Осигуряване на професионална подкрепа от диетолози, готвачи или други професионалисти. Наемат се с подробен договор и спецификация за разходите.

2. Закупуване на инструменти и прибори, необходими за извършване на дейността.

3. Закупуване на плодове и зеленчуци и на други допълнителни съставки.

4. Информационни материали по дегустация и готварство за ученици и родители – за разходите по буква "Д".

Г) Запознаване на децата със земеделието, здравословните хранителни навици и опазването на околната среда

1. Информационни материали за земеделието, здравословните хранителни навици и опазването на околната среда за ученици и родители – за разходите по буква "Д".

2. Планове на занимания и работни листове за учениците.

3. Представления извън класната стая от лица, различни от учителите, като театър, изложби и други събития – за разходите по буква "А".

Раздел ІІ. Допълнителни разходи

Д) Информационни материали и награди за децата и материали за обучение на учители и родители

1. Информационни материали, свързани със схемата: брошури, дипляни, книжки с рецепти, информационни DVD и филми, информационни материали за насърчаване на консумацията на плодове и зеленчуци – брошури, плакати и други материали, с които училищата подпомагат планирането и изпълнението на мерки за обучение по хранене (оформление, печат, доставка).

2. Наемане на основно оборудване за информационни цели, свързани със схемата – екрани и дъски.

3. Разходи, свързани с обучението на учители и училищен персонал (готвачи) във връзка с насърчаване консумацията на плодове и зеленчуци и здравословното хранене, проведено от външни експерти, включващи хонорар и транспортни разходи за лектора.

4. Малки забавни награди за децата, като несесери, цветни моливи, стикери, кутии за единични плодове и др.

Е) Състезания и игри

1. Информационни материали и награди от буква "Д" за участие в състезания и игри, свързани с плодовете и зеленчуците.

Ж) Промотиране и интернет страница

1. Актуализиране и поддържане на интернет страница, свързани с постигане на целите на схемата.

2. Промотиране на плодове и зеленчуци от съответния регион.

3. Промотиране на други земеделски продукти.

 Приложение № 7

към чл. 17, ал. 3

Съпътстващи мерки, за които не се възстановяват разходите за прилагане

А) При посещения на стопанства, произвеждащи плодове и/или зеленчуци, овощни градини/организации на производители, складове за сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и пазари

1. Разходи за заплата и допълнително заплащане на учител, като лектор или водач.

2. Подаръци, компенсации или заплати за приемащия домакин, фермер или за шофьора.

3. Застраховка на децата.

4. Разходи за обяд или закуска.

5. Закупуване на продукти, книги и други във връзка с посещенията, различни от образователните материали.

6. Разходи за фермера или за трето лице, като лектор или водач, освен ако тази дейност е възложена на външен изпълнител.

Б) Създаване и поддържане на градини

1. Поддръжка на зелените площи около училището (тревни площи, цветни лехи).

2. Покупка на моторно градинско оборудване, като косачка, култиватор, напоителни системи.

3. Покупка на работно облекло и обувки за децата, на работни маси и пейки.

4. Разходи за учители и родители.

5. Разходи за ангажиране на разпознаваемо лице (знаменитост).

В) Организиране и провеждане на курсове по дегустация и готварство с плодове и зеленчуци

1. Разходи за обучение за диетолози или специалисти по хранене.

2. Закупуване на съдове за готвене и прибори за многократна употреба.

Г) Запознаване на децата със земеделието, здравословните хранителни навици и опазването на околната среда

1. Театрални и други представления, които не се отнасят до или не включват дегустация на плодове и зеленчуци.

2. Раздаване на плодове и зеленчуци за семействата.

3. Разходи за съпътстващи мерки, които дублират части от учебната програма.

Д) Информационни материали и награди за децата и материали за обучение на учители и родители

1. Хартия, картон, маркери и други материали за рисуване.

2. Заплащане за лектор или учител.

3. Закупуване на сокоизстисквачка или сушилня за плодове.

4. Организиране на информационни събития за деца, родители и учители.

5. Електронни награди, като електронни плейстейшъни, айподи и др.

Е) Състезания и игри

1. Игри и състезания (като спортни игри, рисуване), които не са свързани с плодове и зеленчуци и с целите на схемата, освен когато са придружени от дегустация на продукт.

2. Електронно оборудване, като фотокамери и др.

3. Спортно оборудване за състезания.

4. Разходи за персонал за организиране на състезание и за снимки.

5. Разходи за участие на разпознаваемо лице (знаменитост).

Ж) Промотиране и интернет страница

1. База данни на експерти и събиране на информация за храните и хранителния състав, сайт за храненето в училище.

2. Медийни кампании за здравословно хранене, конференции по схемата за широката публика.

3. Участия в панаири и изложения.

4. Изработване на постери и билбордове, изложби и декориране на столова, класни стаи и информационни табла.

5. Разходи за принтиране, разпространение, медии, филмиране и дизайн.

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт