МИСИЯТА определя приоритетите на ДГ "ДЕТСТВО" и съдържа информация за най – важните аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа. 

МИСИЯТА на ДГ "ДЕТСТВО" като обществена и образователна институция е да възпитава, обучава, социализира и отглежда  децата, чрез високо хуманни средства и подходи – иновативна среда, иновативни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите, ежедневно взаимодействие с родителите, удовлетворяване потребностите на всяко дете, зачитане интересите на детето, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа активност.

Тя се основава на въведените добри практики, традициите запазени през десетилетията от основаването на градината, постигнатите резултати, ценностите и вярванията, организационната култура, оценките на различни институции и родителите,  Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, който урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно образование, както и с устройството, функциите, организацията  и финансирането на системата на предучилищното образование. Мисията се отнася до всички  участници в предучилищното образование - децата, учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти - ресурсен учител, логопед, психолог, както и родителите. Всички те формират една общност, която трябва да взаимодейства чрез различни форми за сътрудничество, ефективна комуникация, и отношения на загриженост за благополучието на децата, за изпълнение на мисията, визията, изпълнявайки възложени от закона права и отговорности.  Цялостната  педагогическа дейност  в детската градина е насочена към изпълнението на ДОС за предучилищно образование, както и към развитие на детската личност чрез удовлетворяване  на естетическите и познавателните потребности, формиране на чувства за оценка и уважение, принадлежност и любов, сигурност и задоволяване на физиологичните потребности на всяко дете. Ето защо детската градина  отглежда и възпитава децата така, че да се чувстват щастливи, свободни да действат съобразно своите потребности и творчески интереси, да се чувстват  подкрепени и спокойни сред своите връстници и учители. Децата да имат свободата да представят и да изразят себе си чрез разнообразни  творчески изяви, да изградят самоувереност. В хода на образователната работа да се осигурява възможност на децата за възприемане с всички сетивни пътища - чувствителния, слуховия, зрителния, тактилния. Информацията да се представя под различна форма - езикова, числова, графична, звукова и др. 

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина. Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под вниманието на участниците в две групи въпроси;

 1. Очертаващи смисъла на процеса;
 • Как работим със заобикалящата ни общност;
 • Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа;
 • Как ще направим детската градина желано място за всекиго;
 • Как ще измерваме прогреса /успехите/;
 1. Показващи развитието на самия процес;
 • Каква философия споделя детската градина;
 • Какъв ще бъде приносът на всеки;
 • Каква репутация да има детската градина;

В този смисъл настоящата Стратегия е ориентирана към следната визия;

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;
 • Предпочитана среда за децата, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно – физическо развитие;
 • Средище на хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
 • Център за развитие на личността на детето и на общността чрез средствата на изкуството и културата, водещо и популярно детско заведение, конкурентноспособно и проспериращо, устойчиво и пазарно ориентирано.
 • Детско заведение на истински щастливи деца, учители, родители. Уникално, със собствен стил, облик и нововъведения, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на децата, допълнителни педагогически услуги, спорт и туризъм, богата образователна, безопасна, екологична среда. Знания и умения, подчинени на ключовите компетенции в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители, насочено към позитивно общуване между различните субекти, постигане на личен успех на детето.
 • Интегрирано обучение и обща и допълнителна подкрепа на деца със СОП във всички възрастови групи съгласно изискванията по чл. 187 т. 1,2 от ЗПУО.
 • Високо качествена работа на педагогическия екип с педагогическа кауза, с творчески подход и всеотдайност към децата и стремеж към самореализация и себеутвърждаване, пазарно поведение и прагматична нагласа, повишаване на квалификацията и образованието. Представяне на добри педагогически практики пред родителската общественост – педагогически ситуации, празници, тържества и др. творчески изяви на децата. Използване  на иновативни подходи и техники за педагогическо взаимодействие.
 • Превръщането на ДГ ,,ДЕТСТВО" в място за иновации, чрез иновативна образователна среда.
 • Семейството – гарант и опора за благоденствието на децата, за постигане на бързо, сигурно и пряко благополучие и комфорт на децата.
 • Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация и работещи в сътрудничество и взаимодействие с ДГ за развитие личността на детето.
 • Сътрудничество и координация с всички управленски фактори и социални партньори за иновативен образователен мениджмънт.
 • Партниране с родителите, юридически и физически лица, държавна и общинска власт и всички, които имат повишена социална роля и отговорност във връзка със социално-личностното благополучие и просперитет на децата.

Свържете се с нас

Детска градина "Детство"

Симеоновград, ул. "Никола Петков" 45

Тел: 0887 733341

Mail: info-2604007@edu.mon.bgФорма за контакт